วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ที่ คพก. 25/2020 เรื่อง คำวอนขอที่เพิ่มขึ้นมาในบทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต

ประกาศคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

ที่ คพก. 25/2020

เรียน พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนทุกท่าน

เรื่อง คำวอนขอที่เพิ่มขึ้นมาในบทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทร่ำวิงวอนแม่พระซึ่งเพิ่มเติมคำวอนขอใหม่แล้ว

                 เนื่องด้วยมีการส่งจดหมายเวียนจากสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ มาถึงประธานสภาพระสังฆราช

แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิ่มเติมคำวอนขอในบทร่ำวิงวอนแม่พระที่เรียกว่า “บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต” (Litaniae Lauretanae)

                 คำวอนขอเพิ่มเติมเหล่านี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงตระหนักถึงความศรัทธาเป็นพิเศษของบรรดา

ประชากรพระเจ้าต่อพระนางมารีย์พรหมจารี จึงทรงพระกรุณารับคำร้องขอโดยทรงจัดการให้มีการเพิ่มเติม

คำวอนขอ 3 ข้อในบทร่ำวิงวอนต่อพระนางมารีย์พรหมจารี ดังนี้

Mater Misericordiae       คณะกรรมการฯ พิธีกรรมให้คำแปลว่า “มารดาแห่งความเมตตากรุณา”

Mater Spei                           คณะกรรมการฯ พิธีกรรมให้คำแปลว่า “มารดาแห่งความหวัง”

SolaciumMigrantium      คณะกรรมการฯ พิธีกรรมให้คำแปลว่า “องค์บรรเทาผู้อพยพ”

ลำดับของการใส่คำวอนขอใหม่ทั้งสามข้อตามจดหมายเวียนจากสมณกระทรวงฯ มีดังนี้

•  คำวอนขอใหม่ข้อหนึ่ง “มารดาแห่งความเมตตากรุณา” จะใส่ไว้หลังคำวอนขอ “มารดา

พระศาสนจักร” โดยคำวอนขอ “มารดาพระศาสนจักร” นี้จะอยู่หลังคำวอนขอ “มารดาพระคริสตเจ้า”

•  คำวอนขอใหม่ข้อสอง “มารดาแห่งความหวัง” จะใส่ไว้หลังคำวอนขอ “มารดาพระหรรษทาน”

•  คำวอนขอใหม่ข้อสาม “องค์บรรเทาผู้อพยพ” จะใส่ไว้หลังคำวอนขอ “ที่หลบภัยของคนบาป”

                 นอกจากนั้นคณะกรรมการฯพิธีกรรมยังพบว่าคำวอนขอ “พรหมจารีย์ทรงเมตตา” ซึ่งเป็นคำแปลเดิมจากภาษาละติน Virgo clemens อาจมีความคล้ายคลึงกับคำวอนขอ “มารดาแห่งความเมตตากรุณา” (Mater Misericordiae) ซึ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ คณะกรรมการฯพิธีกรรมจึงเสนอให้เปลี่ยนคำแปลเพื่อให้ตรงกับภาษาละติน Virgo clemens มากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนเป็น “พรหมจารีทรงกรุณาปรานี”

                 อนึ่ง เมื่อมีการแปลพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ ถ้อยคำที่ใช้ในบทภาวนาต่างๆ ก็ควรมีความสอดคล้องกับคำต่างๆ ที่ใช้ในพระคัมภีร์ด้วย ดังนั้น จึงได้เสนอให้เปลี่ยนคำวอนขอ “ราชินีนิกรเทวดา” เป็น “ราชินีนิกรทูตสวรรค์” และคำวอนขอในส่วนท้ายของบทร่ำวิงวอนแม่พระจากคำวอนขอ “ชุมพาน้อยของพระเจ้าผู้ยกบาปของโลก” ให้เปลี่ยนเป็น “ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” เพื่อให้เหมือนกับรูปแบบที่ใช้อยู่ในบท“ลูกแกะพระเจ้า”รวมทั้ง เมื่อสภาพระสังฆราชได้รับรองหนังสือมิสซานักบุญฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2020 ได้พบว่าบทภาวนาส่วนท้ายของบทร่ำวิงวอนแม่พระที่ขึ้นต้นว่า “เราจงภาวนา” เป็นบทภาวนาที่ตรงกับบทภาวนาของประธาน ในบทมิสซาทั่วไป (Comune) สำหรับพระนางมารีย์พรหมจารี เทศกาลธรรมดา แบบที่ 1 จึงเสนอให้ใช้บทภาวนาดังกล่าวนี้            

                 ดังนั้น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจึงขอมอบ บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต ซึ่งได้เพิ่มเติมคำวอนขอใหม่นี้ให้แก่บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อ เพื่อใช้ในการอธิษฐานภาวนาและวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของเราทั้งหลาย

ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2020 โอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีแห่งโลเรโต

(คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี)

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต

พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ

พระคริสตเจ้าทรงเมตตาเทอญ พระคริสตเจ้าทรงเมตตาเทอญ

พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ

พระคริสตเจ้าโปรดฟังเถิด พระคริสตเจ้าโปรดสดับฟังเทอญ

พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ

พระบุตรผู้ไถ่โลก พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ

พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ

พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียวเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ

สันตะมารีย์  ช่วยวิงวอนเทอญ

สันตะชนนีแห่งพระเจ้า ช่วยวิงวอนเทอญ

สันตะพรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย

มารดาพระคริสตเจ้า

มารดาพระศาสนจักร 1

มารดาแห่งความเมตตากรุณา 2

มารดาพระหรรษทาน

มารดาแห่งความหวัง 3

มารดาผุดผ่องอย่างยิ่ง

มารดาบริสุทธิ์อย่างยิ่ง

มารดาพรหมจารีเสมอ

มารดาปราศจากหม่นหมอง

มารดาน่ารักยิ่ง

มารดาน่าพิศวง

มารดาผู้แนะนำ

มารดาพระผู้สร้าง

มารดาพระผู้ไถ่

พรหมจารีปรีชารอบคอบ

พรหมจารีควรเคารพ

พรหมจารีควรประกาศสรรเสริญ

พรหมจารีทรงฤทธิ์

พรหมจารีทรงกรุณาปรานี 4

พรหมจารีทรงสัตย์

กระจกเงาความยุติธรรม

สำนักพระญาณสุขุม

เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา

ภาชนะรองรับพระจิต

ภาชนะล้ำเกียรติ

ภาชนะยอดศรัทธา

กุหลาบสวรรค์

ปราสาทดาวิด

ปราสาทงา

เคหะทองคำ

หีบพระบัญญัติ

ประตูสวรรค์

ดาวประจำรุ่ง

ความรอดของคนไข้

ที่หลบภัยของคนบาป

องค์บรรเทาผู้อพยพ 5

องค์บรรเทาผู้ทุกข์ยาก

องค์อุปถัมภ์ของคริสตัง

ราชินีนิกรทูตสวรรค์6

ราชินีคณะอัยกา

ราชินีคณะประกาศก

ราชินีคณะอัครสาวก

ราชินีคณะมรณสักขี

ราชินีคณะอรหันต์

ราชินีคณะสพรหมจรรย์

ราชินีคณะนักบุญ

ราชินีผู้ปฏิสนธินิรมล

ราชินีผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์

ราชินีแห่งครอบครัว7

ราชินีแห่งสันติภาพ

ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก8 อภัยโทษเราเถิดพระเจ้าข้า

ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก สดับฟังเราเถิดพระเจ้าข้า

ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก เมตตาเราเถิดพระเจ้าข้า

(ก่อ) โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีพระเจ้า

(รับ) เพื่อเราสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า

เราจงภาวนา

ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นเจ้า

โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้พระองค์มีความชื่นชมยินดี

สุขกายสบายใจตลอดไป

ขอพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทรงช่วยวอนขอ

ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นจากความเศร้าโศกในชีวิตนี้

และได้รับความยินดีตลอดนิรันดรด้วยเถิด9

ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาเมน

——————————————————

1 คำวอนขอที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้าในสมัยพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

2 คำวอนขอใหม่ข้อหนึ่งเพิ่มโดยพระสันตะปาปาฟรังซิส

3 คำวอนขอใหม่ข้อสองเพิ่มโดยพระสันตะปาปาฟรังซิส

4 คำวอนขอนี้ปรับปรุงให้มีความหมายตรงมากยิ่งขึ้นจากภาษาละติน Virgo clemens

5 คำวอนขอใหม่ข้อสามเพิ่มโดยพระสันตะปาปาฟรังซิส

6 ปัจจุบันใช้คำว่า “ทูตสวรรค์” แทนคำว่า “เทวดา”

7 คำวอนขอที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้าในสมัยพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

8 เปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับข้อความที่ใช้ในบทพิธีบูชาขอบพระคุณ

9 เปลี่ยนให้ตรงกับคำแปลบทภาวนาของประธานมิสซาทั่วไปสำหรับพระนางมารีย์พรหมจารี เทศกาลธรรมดา แบบที่ 1