วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ที่ สสท.41bis/2020 แนวทางการปฎิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก