Wednesday, 25 May 2022

ข่าว/ประกาศสภาฯ

ประกาศด่วนพิเศษจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมวจนะพิธีกรรมกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อยกถวายมนุษยชาติโดยเฉพาะประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียอย่างศักดิ์สิทธิ์แด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
สาส์นวิงวอนขอเชิญชวนศาสนิกชนในการอธิษฐานภาวนาและพลีกรรมจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อสันติภาพในโลกกรณีพิพาทระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน
ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ประเทศเมียนมา
การขยายเวลากระบวนการซีนอดระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นและตัวอย่างคำถามทั่วไป
สาน์สอภิบาล เรื่อง การเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมในวัดคาทอลิกทางกายภาพท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2024
สาส์นอภิบาล เลขที่ สสท. 070/2021 เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 2)
การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 1)
จดหมายเวียนเรื่อง พระศาสนจักรคาทอลิกและคำสอนเกี่ยวกับการปลงศพผู้ล่วงลับและการอนุญาตให้เผาศพได้
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สาสน์อภิบาล เลขที่ สสท. 030/2021 เรื่อง คำแนะนำการจัดพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2021
ที่ สสท. 047/2020 เรื่อง “ปีที่ 351 มิสซังสยาม เสริมสร้างชุมชน ศิษย์ธรรมทูต”
ที่ สสท.41bis/2020 แนวทางการปฎิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก