วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับ จุดยืนคาทอลิก” ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สัมมนา “พรบ. มาตรา 301 และ 305 กับ จุดยืนคาทอลิก”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 10
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 12.00 น. และสัมมนาทางไกลผ่านระบบ ZOOM

  • สภาพระลังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  • กรรมาธิการฝ่ายลังคม ลื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาลังคม แผนกลตรี (คคส.)
  • สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประทศไทย
  • แผนกสตรี อัครสังมมณฑลกรุงเทพ

เปิดการประชุม โดย

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช ฝ่ายสังคม
ผู้ร่วมดำเนินการอภิปราย

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ผู้ร่วมดำเนินการอภิปราย

คุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร
เลขาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจและกฎหมายบ้านเมืองสภาพระสังฆราชฯ
“ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305”

คุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา
อธิการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน
“จุดยืนพระศาสนจักร เรื่องการปฏิสนธิคุมกำเนิด และทำแท้ง”

ซิสเตอร์อนุรักษ์ ไชยเผือก
คณะศรีชุมพาบาล / ผู้อำนวยการบนดอกไม้ป่า จ.เชียงใหม่
“การโอบอุ้มของสังคมเมื่อปัญหาเกิดแล้ว”

คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู
ประธานสหพันร์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
กล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ผู้ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
กรุณาแจ้งรายชื่อที่ คุณวรพจน์ สิงหา โทร. 086-0619152 หรือ pojsingha@gmail.com
ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ตามช่องทาง ดังนี้
ผ่านเฟซบุ๊คเพจ: Caritas Thailand (กรรมาธิการฝ่ายสังคม)

ผ่านระบบ Zoom Meeting:
Meeting ID: 838 5557 6781
Passcode: 485838