วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ประกาศสภาฯ การฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระและการเตรียมจิตใจคริสตชนสู่ปีศักดิ์สิทธิ์

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

การฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ (ค.ศ.1924 – 2024)

และการเตรียมจิตใจคริสตชนสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee 2025 – Pilgrim of Hope)

ที่ สสท 071/2024

             ในวาระครบรอบ 100 ปี ที่พระสังฆราชเรอเน มารีย์ ยอแซฟ แปร์รอส ประมุขมิสซังสยามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ของมิสซังในขณะนั้น (ระหว่างปี ค.ศ.1909-1947) ได้ถวายมิสซังไทยแด่พระนางพรหมจารีย์มารี โดยในช่วงการเข้าเงียบประจำปีของเหล่ามิชชันนารี ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน ค.ศ.1924 พระคุณเจ้า
แปร์รอสพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ได้จัดพิธีถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ หลังจากนั้น ได้มีเอกสารเป็นคำประกาศชื่อว่า “ข้อประกาศด้วยการถวายมิซซังไทยสิทธิ์ขาดแก่พระนางมหาพรหมจารีมเรีย” ลงวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1925 พร้อมกับได้กำหนดบทภาวนามีชื่อว่า “บทถวายมิซซังไทยแก่แม่พระมหามเรีย” ซึ่งเป็นต้นแบบของบทภาวนาที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้สวดถวายประเทศไทยในปัจจุบัน

            คริสตชนไทย ล้วนสำนึกในความรักเมตตาของพระเจ้า ที่ทรงประทานพระพรนานัปการแก่พระศาสนจักรคาทอลิกและแผ่นดินไทย โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ ผู้ทรงได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ การฉลองครบรอบ 100 ปีของการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ นับเป็นโอกาสอันดีที่คริสตชนไทยจะได้โมทนาคุณพระเจ้า และวอนขอพระทัยกรุณาของพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า พระชนนีของพระเจ้า เป็นที่พึ่งของคริสตชนไทย ได้โปรดเสนอวิงวอน เพื่อประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยความสงบสุข มีสามัคคีธรรมให้คริสตชนมีความรักความศรัทธาแรงกล้า และขอให้งานประกาศพระวรสารมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น 

            จึงกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปีการถวายมิสซังไทยแด่แม่พระ และยังเป็นโอกาสอันดีและเหมาะสม เพื่อให้คริสตชนไทยได้เตรียมจิตใจอย่างดี เพื่อเข้าสู่การเฉลิมฉลองสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee 2025 –  Pilgrim of Hope 24 ธันวาคม 2024 – ธันวาคม 2025)   

โดยกำหนดให้มีการเฉลิมฉลอง และกิจกรรมเพื่อการเตรียมจิตใจ ดังต่อไปนี้

  1. รณรงค์ให้มีการสวดบทภาวนาถวายประเทศไทยแด่พระนางมารีย์ ระหว่างหรือหลังมิสซาประจำวัน และวันอาทิตย์ 
  2. รณรงค์ให้มีการสวดบทภาวนา “ถวายครอบครัวแด่แม่พระ” ในครอบครัว ในชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) และในการประชุมกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกต่างๆ  
  3. แต่ละสังฆมณฑลให้มีการเฉลิมฉลองตามที่พระสังฆราชแต่ละสังฆมณฑลจะกำหนดวันฉลองตามที่เห็นสมควร
  4. การเฉลิมฉลองโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในระดับ
    สภาพระสังฆราช ในโอกาสบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ
    สามเณราลัยแสงธรรม ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2024 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2024

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรทุกท่าน

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Download