วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สาน์สอภิบาล เรื่อง การเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมในวัดคาทอลิกทางกายภาพท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

เจริญพรมายังพระคุณเจ้า คณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ

            พวกเราต่างก็เผชิญภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด – 1 9) หลายระลอก ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 20 19 จนถึงวันนี้ ทำให้พวกเราไม่สามารถเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมทางกายภาพได้ ซึ่งสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ออกสาส์นอภิบาลเพื่อการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวโดยที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐเสมอมา

            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่โรคระบาดได้รับการเยียวยาดีขึ้น และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น จึงทำให้พวกเราอยู่ในบรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลาย คณะกรรมการดำเนินงานและบรรดาสมาชิกของสภาบิชอปแห่งนี้ จึงเห็นว่าควรจะมีการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาสัตบุรุษมีโอกาสเข้าร่วมจารีตพิธีกรรมทางกายภาพได้ โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ หรือโอกาสสำคัญอื่น ๆ เช่น พิธีสมรส พิธีปลงศพ ฯลฯ จึงขอความร่วมมือจากพระคุณเจ้า คณะบาทหลวง คุณพ่อเจ้าวัด และสมาชิกคณะนักบวช โปรดพิจารณาในความเป็นไปได้ และการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาสัตบุรุษมีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมตามจำนวนที่ภาครัฐกำหนด กล่าวคือประมาณ 25 – 30 คน หรืออาจมากกว่าตามความเหมาะสมของบริเวณพื้นที่ แต่ต้องรักษาระยะห่าง 2 เมตร

            อย่างไรก็ตามสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอโอกาสให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการอภิบาลเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมทางกายภาพ ดังนี้

1. การเปิดวัด จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือจารีตพิธีกรรมทางศาสนา ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบิชอปประมุขในแต่ละเขตศาสนปกครอง และเจ้าวัดแต่ละวัดในเขตศาสนปกครองนั้น ๆ

2. สำหรับวัดที่ให้มีการประกอบศาสนพิธี แม้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการติดโรคระบาด แต่เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาสัตบุรุษและศาสนบริกร ทางชมรมเวชบุคคลและแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้อาณัติของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เสนอมาตรการการร่วมพิธีกรรม ดังนี้

2.1 กระจายการเข้าร่วมพิธีกรรมของประชาสัตบุรุษไปนอกบริเวณวัด เพื่อทำให้ความแออัดลดน้อยลง มีที่ว่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ควรห่างกันอย่างน้อยเป็นระยะ 1.5 – 2 เมตร ถ้าเป็นไปได้ขอให้เพิ่มจำนวนรอบของพิธีบูชาขอบพระคุณ และขอให้สัตบุรุษกระจายกันมาตามความสะดวก

2.2 ขอให้มีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคน แนะนำผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการหวัดรวมถึงผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอด โรคหัวใจ ขอให้สวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์อยู่ที่บ้าน และร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์

2.3 ขอให้ศาสนบริกรช่วยลดระยะเวลาของพิธีกรรมลง หรือประกอบพิธีแบบสั้น เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันนาน ๆ โดยเฉพาะในสถานที่ปิด เปิดเครื่องปรับอากาศและมีผู้คนอยู่หนาแน่น

2.4 การโปรดศีลอภัยบาป ขอแนะนำให้ใช้วจนพิธีกรรมการอภัยบาปแบบรวม ตามหนังสือพิธีกรรมศีลอภัยบาปแบบที่ 3 ขอให้ศาสนบริกรศึกษาอย่างละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามถ้าหากจำเป็นที่มีการสารภาพบาปแบบบุคคลทั้งศาสนบริกรและผู้สารภาพบาปต้องอยู่ในที่โล่งและทั้งสองบุคคลต้องใส่หน้ากากอนามัย

2.5 การประกอบพิธีสมรส และปลงศพ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของบิชอปของแต่เขตศาสนปกครอง และสภาพแวดล้อมของวัดแต่ละวัด

2.6 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วย โดยเฉพาะในวาระผู้ป่วยใกล้สิ้นชีวิต ขอให้ผู้ที่เป็นศาสนบริกรต้องใช้ดุลยพินิจและมีความรอบคอบสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณี ควรใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ

            เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อม จึงขอร้องให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือเพื่อความดีของสังคมส่วนรวม

            ขอพระแม่มารีย์ และนักบุญโยเชฟ โปรดเมตตาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี

            ออกไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2021

(บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)

ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมา

และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองเชียงใหม่

และ เลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกฯ