วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

การพบปะแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคาทอลิกและกลุ่มอัลฟ่าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2022 ณ ตึกสภาประมุขฯ จำนวนผู้เข้าร่วม 13 คน นำโดย บิชอบฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, ผู้แทนฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาประมุขฯ, ผู้แทนของกลุ่มอัลฟ่าประเทศไทย และผู้แทนกลุ่มอัลฟ่าเอเชียแปซิฟิก ด้วยวิธีการออนไลน์และออนไซด์

“อัลฟ่า” เป็นเครื่องมือ แนวทางและกระบวนการในการแนะนำผู้คนไปสู่การประกาศข่าวดี       ของพระคริสตเจ้า  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมในบทเรียนตามขั้นตอนต่างๆของอัลฟ่า ได้รับประสบการณ์พบ            พระเยซูคริสตเจ้าเป็นการส่วนตัว โดยอาศัยคำถาม การแบ่งปันความคิดเห็น ได้พบมิตรภาพและประสบการณ์ความรักของพระคริสตเจ้าผ่านทางพระจิตเจ้าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือทุกคนให้พบพระเจ้ามากขึ้น

ดังนั้น “อัลฟ่า” จึงใช้กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้จักกัน   มีการบรรยายโดยใช้ภาพหรือวีดีทัศน์ประกอบ เพื่อให้เกิดคำถามค้นหาความหมายของชีวิตและความเชื่อ  มีโอกาสเชิญทุกคนให้ได้พูดแบ่งปัน โดยไม่มีการตัดสิน ไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นและโดยวิธีการนี้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคริสตชนเติบโตพัฒนา มีชีวิตแห่งความเชื่อที่สุภาพ ซื่อตรง เรียบง่าย  ทำให้พระวาจาของพระเจ้าหยั่งรากลึกมากขึ้นในชีวิต มีความเป็นผู้นำกล้าประกาศข่าวดี ช่วยให้พระศาสนจักรก้าวหน้า

นัดพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.2022  ณ ตึกสภาประมุขฯ