วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

พระภิกษุ 40 รูป และฆราวาสจำนวน 65 ท่านเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิส

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2022

พระภิกษุ 40 รูป และฆราวาสจำนวน 65 ท่าน รวม 105 ท่าน เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ ห้องโถงในวังวาติกัน โอกาสครบรอบ 50 ปีที่สมเด็จพระวันรัต หรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 และคณะได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาพอลที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พศ.2515/คศ.1972 ที่นครรัฐวาติกัน