วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

เชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สสท. 201/2022

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง เชิญชวนคริสตชนทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

            ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวร ความทราบแล้วนั้น

            สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน บาทหลวง นักบวชและคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย