วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

พระสมณทูต พบ บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกไทย พร้อมให้การแบ่งปันในหัวข้อ “ความท้าทายสำหรับบรรดาบิชอปประเทศไทย”


วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรดาพระสังฆราชคาทอลิก ร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2023 หลังจากมิสซาเปิดแล้ว พระอัครสังฆราช Peter Weels เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ได้มีโอกาสแบ่งปันกับบรรดาพระคุณเจ้าในหัวข้อ “ความท้าทายสำหรับบรรดาบิชอปประเทศไทย” เป็นคำกล่าวที่น่าสนใจ ร่วมสมัย และมีความท้าทายในมุมมองของการอภิบาลในประเทศไทย …

“Challenges for BishopsThailand

The Catholic Church has always played a significant role in shaping the moral and spiritual fabric of societies around the world. I don’t believe I have ever seen a more pertinent example of this than what I have witnessed in these months in this country. Although the Church is a minuscule minority, its impact on social society here is extraordinary. As we say in boxing “ the Church here punches much above its weight”. You, Brother Bishops, as the spiritual leaders of your respective dioceses, carry the responsibility of guiding your flocks in faith, promoting the teachings of the Church, and addressing the challenges that arise in the modern world. In this region, Bishops face unique challenges that require your attention and a strategic approach.

Now here I talk about a “strategic approach”. In a world dominated by business and strategic plans I hesitate to use this term, but I think the word “strategic” is very applicable in our context today. As a Church, we can no longer rest on our laurels or remain complacent and reactive. We can no longer be a “caretaker Church” but we must be an evangelical reality. This requires that we are proactive, energetic, action based and develop a “strategy” contextualized by Gospel imperatives. “Sa bai, sa bai” and “mai pen lai”, just don’t work in the ecclesial context. …..”

“ความท้าทายสําหรับบรรดาบิชอปในประเทศไทย

พระศาสนจักรคาทอลิกมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างโครงสร้างทางศีลธรรมและทางฝ่ายจิตของสังคมทั่วโลก อย่างเสมอมา ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าได้เห็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากไปกว่าการที่ข้าพเจ้าได้รับรู้สัมผัส เห็นตลอดช่วงหลายเดือนในประเทศนี้ ถึงแม้ว่าพระศาสนจักรจะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แต่ผลกระทบต่อสังคมแห่งน้ี ช่างไม่ธรรมดาอย่างที่เราพูดกันในการชกมวยว่า“พระศาสนจักรท่ีานขึ้นชกเกินน้ําหนักตัวเอง”บรรดาพี่น้องบิชอป พวกท่านในฐานะผู้นําฝ่ายจิตตามแต่ละสังฆมณฑลของท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการนําฝูงแกะของท่านด้วยความ เชื่อ ส่งเสริมคําสั่งสอนของพระศาสนจักร และพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ ในภูมิภาคน้ี บรรดาบิชอปต้องเผชิญกับความท้าทายพิเศษที่ต้องอาศัยความสนใจและแนวทางการวางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

ณ จุดนี้ ข้าพเจ้ากล่าวถึง “แนวทางการวางกลยุทธ์” ในโลกที่ถูกนําโดยธุรกิจและแผนการวางกลยุทธ์ ข้าพเจ้าลังเล ที่จะใช้คํานี้ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคําว่า “แนวทางการวางกลยุทธ์” สามารถนําไปใช้ได้อย่างมากในบริบทของเราใน ปัจจุบัน ในฐานะพระศาสนจักร เราไม่สามารถชะล่าใจหรือนิ่งเฉยและคอยโต้ตอบได้อีกต่อไป เราไม่สามารถเป็น “พระศาสนจักรแค่เพียงเฝ้าดูแล” ได้อีกต่อไป แต่เราต้องเป็นผู้ประกาศความจริงแห่งพระวรสาร สิ่งนี้กระตุ้นให้เรา ต้องกระตือรือร้น มีพลังกระฉับกระเฉง มีการปฏิบัติที่มาจากการพัฒนา “กลยุทธ์” ตามบริบทในความสําคัญแห่ง พระวรสาร “สบาย สบาย” และ “ไม่เป็นไร” ใช้ไม่ได้กับบริบทในพระศาสนจักร ….” อ่านฉบับเต็มในอุดมสาร หรือในทุกสื่อของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย Coming Soon

(แปลโดย คพ.ภฤศ ทิพย์ทอง C.Ss.R.)

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยรายงาน