Wednesday, 25 May 2022

ข่าวพระศาสนจักรไทย

“สิ่งท้าทายในคริสต์ศาสนาของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน” งานสัมมนาวิชาการ ออนไลน์ของวิทยาลัยแสงธรรม
กิจกรรมการรณรงค์เทศกาลแห่งการภาวนาและดูแลรักษาสิ่งสร้าง (Season of Creation)
The Bangkok Senatus “Birth of Mary” Thailand
ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง พระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนบริการขับไล่ปีศาจ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที่ 1)
ผู้ขับไล่ปีศาจประจำสังฆมณฑล
ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และพระสงฆ์ร่วมงานของฝ่ายต่าง ๆ”
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย วาระ ปี ค.ศ. 2021-2024
ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021)
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง
ครม.เห็นชอบหลักการตั้งวัดโรมันคาทอลิก
เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)