วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิก

 เจริญพรมายัง กัลยาณมิตร ที่รักและนับถือ

          พ่อรู้สึกยินดีที่มีโอกาสต้อนรับพวกท่าน สมาชิกคณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิกในโอกาสที่พวกท่านเดินทางมาจาริกแสวงบุญ ณ กรุงโรม ขอให้หัวใจของพวกท่านเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแห่งการสมโภชปัสกา และการประชุมของท่านในมหานครอมตะนื้ได้เพิ่มความเข้มแข็งให้กับพวกท่านในความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ และต่อพระศาสนจักร พร้อมกับทำให้ความพยายามของพวกท่านมั่งคั่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะชี้ให้เห็นชัดถึงวิสัยทัศน์ของชาวคาทอลิกเกี่ยวกับการศึกษา

          ในยุคสมัยของพวกเราที่เปี่ยมไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย ซึ่งบ่อยครั้งถ่ายทอดออกมาโดยปราศจากซึ่งปรีชาญาณและการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หน้าที่การอบรมชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป สำหรับทั้งครูบาอาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวด ในฐานะที่เป็นผู้ให้การอบรมพวกท่านถูกเรียกร้องให้ต้องหล่อเลี้ยงความปรารถนาที่จะแสวงหาความจริง ความดี และความสวยงามที่แฝงอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคล เพื่อที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะรักชีวิต และเปิดใจกว้างสู่ความบริบูรณ์แห่งชีวิต  นี่หมายถึงการค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆ ในการผนึกการวิจัยประเภทต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อที่บรรดาครูบาอาจารย์จะได้บริการรับใช้บุคคลทั้งครบถ้วนในกระบวนการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม พูดสั้นๆ ก็คือ นี่หมายถึงการอบรมทั้งสมอง มือ และหัวใจไปพร้อมๆ กัน โดยธำรงไว้และส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ การกระทำ และความรู้สึกในคุณลักษณะที่ประเสริฐสุด โดยอาศัยวิธีนี้พวกท่านจะสามารถมอบไม่เพียงแค่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่ผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับชีวิตที่มีอยู่ในคำสอนของพระเยซูคริสต์ด้วย

          ในความหมายนี้พันธกิจการศึกษาของพระศาสนจักรจะมุ่งไปไม่เพียงแค่ “พัฒนาการบรรลุนิติภาวะของมนุษย์เท่านั้น… แต่ยังจะมุ่งเป็นพิเศษไปยังการสร้างหลักประกันว่าผู้ที่ได้รับพิธีล้างบาปแล้วนับวันยังยิ่งจะปลื้มปีติชื่นชอบในพระหรรษทานแห่งความเชื่อที่พวกเขาได้รับมาด้วย” (สภาสังคายนาวาติกันที่ 2,  Gravissimum Educationis, ข้อ 2) ความเชื่อของพวกเราเป็นพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราแต่ละคนต้องทนุถนอมหล่อเลี้ยงไว้ และช่วยให้ผู้อื่นทนุถนอมไว้ด้วยเช่นเดียวกัน  ในแสงสว่างแห่งความเชื่อ ผู้สอนและนักเรียนมาพบกันในฐานะที่เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างพวกเรามาให้เป็นพี่น้องกันในครอบครัวมนุษย์เดียวกัน บนพื้นฐานนี้การศึกษาคาทอลิกทำให้พวกเรามีหน้าที่ท่ามกลางหน้าที่ต่างๆ ที่จะต้องสร้างโลกที่ดีกว่าโดยการสอนเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ความเอื้ออาทรฉันพี่น้องต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายของพวกท่านในสองสามวันนี้จะช่วยให้พวกท่านพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้ในระดับต่าง ๆ แห่งสถาบันการศึกษาของพวกท่าน และในจิตใจของบรรดานักเรียน นักศึกษาของพวกท่าน

          ในขณะเดียวกัน การศึกษาคาทอลิกยังเป็นการประกาศพระวรสารด้วย โดยการเป็นประจักษ์พยานต่อความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร และด้วยอำนาจของพระวรสารที่จะฟื้นฟูชุมชนของพวกเราและมอบความหวังพร้อมกับพละกำลังในการเผชิญหน้าด้วยความเฉลียวฉลาดต่อการท้าทายแห่งยุคสมัยปัจจุบัน พ่อหวังว่าวิจัยการศึกษาครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่จะอุทิศตนด้วยความร้อนรน และด้วยใจกว้างต่อกระแสเรียกของพวกท่านในฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษา ในความพยายามของพวกท่านที่ผนึกรากฐานแห่งสังคมที่มีความเป็นมนุษย์ และการมีความเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการมาถึงแห่งพระอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ในความจริง ความศักดิ์สิทธิ์ ความยุติธรรม และสันติสุข

          พ่อขอขอบคุณและขอสนับสนุนให้พวกท่านดำเนินการต่อไปในพันธกิจที่มีความสำคัญยิ่งนี้ของพวกท่าน และพ่อใคร่ขอร้องให้พวกท่านได้โปรดสวดภาวนาสำหรับพ่อด้วย พ่อเองขอมอบพวกท่านไว้ภายใต้การวิงวอนของพระแม่มารีย์ มารดาของพระศาสนจักร พ่อขออวยพรพวกท่านให้มีความชื่นชมยินดีและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ ผู้เสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพ และโปรดอย่าลืมสวดภาวนาสำหรับพ่อด้วย  ขอขอบคุณ

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำปราศรัยของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)