วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS), วันอาทิตย์ 8 มกราคม ค.ศ. 2023 พระเยซูคริสต์ทรงรับพิธีล้าง

เจริญพรมายัง ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย อรุณสวัสดิ์!

            วันนี้พวกเราฉลองวันพระเยซูคริสต์ทรงรับพิธีล้าง และพระคัมภีร์เผยให้พวกเราเห็นฉากที่แสนอัศจรรย์ โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงปรากฎพระองค์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ประสูติ และเจริญชีวิตอย่างเงียบ ๆ ณ ตำบลนาซาเรธ พระองค์เสด็จมาถึงแม่น้ำจอร์แดน เพื่อทรงรับพิธีล้างจากยอห์น (มธ. 3:13-17) ซึ่งเป็นพิธีกรรมสำหรับใครก็ตามที่สำนึกผิดและมุ่งมั่นที่จะกลับใจ เพลงในพิธีกรรมกล่าวถึงผู้คนที่เข้ารับพิธีล้าง พร้อมกับ “วิญญาณที่เปลือยเปล่า และเท้าที่เปลือยเปล่า” วิญญาณที่เปิดกว้าง ไร้สิ่งห่อหุ้ม พวกเขามาพร้อมกับความถ่อมตนและหัวใจที่ใสสะอาด แต่ทว่าพวกเรารู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นพระเยซูคริสต์เข้ามาคลุกคลีกับคนบาป ซึ่งทำให้พวกเราต้องตั้งคำถามว่า : ทำไมพระเยซูคริสต์ทรงเลือกที่ทำเช่นนั้น ? พระองค์เป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ พระบุตรของพระเจ้าที่ไม่มีบาป ทำไมพระองค์ถึงเลือกที่คลุกคลีกับคนบาป ? พวกเราสามารถพบคำตอบได้ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสแก่ยอห์น : “ณ เวลานี้ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเป็นการสมควรแล้วที่พวกเราจะเติมเต็มความยุติธรรม” (มธ. 3:15) เติมเต็มความยุติธรรม : พระองค์ทรงหมายถึงอะไร ?

            โดยการรับพิธีล้าง พระเยซูคริสต์ทรงเผยถึงความยุติธรรมของพระเจ้า ความยุติธรรมที่พระองค์ทรงนำมาสู่โลก บ่อยครั้งที่พวกเรามีความคิดที่จำกัดเกี่ยวกับความยุติธรรม และคิดว่าความยุติธรรมนั้นหมายถึง : ใครก็ตามที่ทำผิดจะต้องได้รับโทษ และการรับโทษคือแนวทางการชดใช้สำหรับสิ่งผิดที่ผู้นั้นได้กระทำ แต่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ว่าความยุติธรรมของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้น : ความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้มุ่งเพื่อประณามผู้ที่กระทำผิด แต่เพื่อความรอดและการเกิดใหม่ของผู้ที่กระทำผิด ทำให้ผู้ที่กระทำผิดกลายเป็นคนชอบธรรม : เปลี่ยนจากอธรรมสู่ธรรมนี่คือความยุติธรรมที่มาจากความรัก มาจากความเมตตาและความกรุณาปราณีอันหาที่สุดไม่ได้จากดวงหทัยของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาและทรงรู้สึกเศร้าใจทุกครั้ง เมื่อพวกเราถูกผจญโดยปีศาจและอยู่ภายใต้บาปและความอ่อนแอ ความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะลงโทษ และอย่างที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ แต่เพื่อให้ทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์เป็นผู้เที่ยงธรรม(เทียบ รม. 3:22-31) และทรงช่วยพวกเราให้ออกจากกับดักของปีศาจ ทรงรักษาพวกเรา และทรงพยุงให้พวกเราลุกขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์ทรงอยู่กับพวกเราตลอด และไม่เคยเตรียมพร้อมที่จะลงโทษพวกเรา แต่กลับพร้อมที่จะยื่นมือของพระองค์เพื่อช่วยให้พวกเราลุกขึ้นยืน ดังนี้แล้ว พวกเราก็สามารถเข้าใจว่า ที่ริมแม่น้ำจอร์แดน พระเยซูคริสต์เผยให้พวกเราเห็นถึงความหมายภารกิจของพระองค์ : พระองค์มาเพื่อที่จะเติมเต็มความยุติธรรมของพระเจ้า ซึ่งก็คือการช่วยบรรดาคนบาป พระเยซูคริสต์ทรงมาเพื่อแบกรับบาปของโลกไว้บนบ่าของพระองค์ และพระองค์ทรงเดินไปในน้ำ ในทะเลลึก ในห้วงแห่งความตายเพื่อที่จะช่วยพวกเราไม่ให้จม ในวันนี้ พระองค์ยังทรงเผยให้พวกเราเห็นว่าความยุติธรรมของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความเมตตาที่ช่วยให้รอด พวกเรากลัวที่จะคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นความเมตตา ถึงกระนั้นพระเจ้าทรงเป็นความเมตตา เนื่องจากความยุติธรรมของพระองค์คือความเมตตาที่ช่วยให้รอด อันเป็นความรักที่รับเอาสภาพมนุษย์ และมาอยู่ใกล้ๆ กับพวกเรา เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราในความทุกข์ยากลำบาก  เข้าไปในความมืดที่อยู่ตัวเราเพื่อนำแสงสว่างกลับคืนมาสู่ใจของพวกเราอีกครั้ง

            พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 เคยกล่าวว่า “พระเจ้าต้องการช่วยให้พวกเรารอด โดยดำดิ่งลงไปในเหวลึกด้วยตัวของพระองค์เอง เพื่อที่มนุษย์ทุกคน ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในห้วงเหวที่ลึกที่สุดอันไม่อาจพบกับสวรรค์ได้อีก สามารถพบกับพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะช่วยให้ออกจากความมืดมิดและพบกับแสงสว่างอีกครั้ง” (บทเทศน์, 13 มกราคม 2008).

            ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย พวกเรากลัวที่จะคิดถึงความยุติธรรมที่เปี่ยมด้วยความเมตตา ขอให้พวกเราเดินไปข้างหน้า พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา ความยุติธรรมของพระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตา ขอให้พวกเราทุกคนปล่อยตนเองไปตามพระหัตถ์ของพระเจ้า เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ของพระเยซูคริสต์ พวกเราจำเป็นต้องสร้างความยุติธรรมให้เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมกับคนอื่น ๆ ในศาสนจักรหรือในสังคม : ไม่ใช่ความยุติธรรมแบบแข็งกระด้างอันมีเพียงแค่การตัดสินและการประนาม และแบ่งแยกผู้คนออกเป็นคนดีและคนเลว แต่เป็นความยุติธรรมที่มาพร้อมกับความเมตตาซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับ โดยร่วมแบ่งปันความเจ็บปวดและความอ่อนแอของพี่น้องชายหญิง เพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องชายหญิงเหล่านี้สามารถลุกขึ้นยืน พ่ออยากจะสรุปดังนี้ : ไม่ใช่แบ่งแยก แต่แบ่งปัน ไม่ใช่แบ่งแยก แต่แบ่งปัน พ่อขอให้พวกเราทำตามแบบที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติ : พ่อขอให้พวกเราแบ่งบัน ให้พวกเราช่วยกันแบกภาระของคนอื่น ๆ แทนที่จะนินทาและทำลายกันและกัน พ่อขอให้พวกเรามองกันและกันด้วยความเมตตากรุณา ให้พวกเราช่วยเหลือกันและกัน และพ่อขอให้พวกเราถามตัวเองว่า : ข้าพเจ้าเป็นคนที่แบ่งแยกหรือแบ่งปัน ? สุดท้ายพ่อขอให้พวกเราภาวนาถึงพระแม่มารีย์ ผู้ทรงมอบชีวิตแก่พระเยซูคริสต์ เพื่อที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอของพวกเรา และให้พวกเราได้รับชีวิตอีกครั้ง

_____________________________________

หลังการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวพระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัส ดังนี้

ลูก ๆ พี่น้องชายหญิงที่รัก!

            เช้าวันนี้ ตามธรรมเนียม พ่อได้ล้างบาปเด็กใหม่บางคนภายในวัดน้อยซิสติน ซึ่งเป็นเด็ก ๆ ของเจ้าหน้าที่ในสันตะสำนักและ ณ นครรัฐวาติกัน ในวันฉลองพระเยซูคริสต์ทรงรับพิธีล้างนี้ พ่อรู้สึกดีใจที่ได้ทักทายและอวยพรทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ซึ่งในวันนี้หรือภายในช่วงนี้ พวกเราได้รับหรือจะได้รับศีลล้างบาป และในขณะเดียวกัน พ่อขอพูดย้ำกับพวกเราทุกคน โดยย้ำกับตัวพ่อก่อน ถึงการเชิญให้พวกเราทุกคนฉลองวันที่พวกเราได้รับศีลล้างบาป หรือกล่าวอีกในหนึ่ง วันที่พวกเรากลายเป็นคริสตชน พ่อขอร้องพวกลูก : ลูกทราบวันที่ลูกได้รับศีลล้างบาปหรือไม่ ? พวกลูกบางคนคงไม่รู้ ไปถามพ่อแม่ของลูก ญาติ ๆ พ่อแม่ทูนหัว จากนั้น ทุก ๆ ปี ขอให้พวกลูกฉลองวันที่พวกลูกได้รับศีลล้างบาป เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดใหม่ วันเกิดของความเชื่อ นี่คือสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ ขอให้พวกลูกแต่คนไปดูว่าวันที่พวกลูกได้รับศีลล้างบาปคือวันใด เพื่อที่พวกลูกจะได้ฉลอง

            พ่อขอทักทายคณะนักร้องประสานเสียง “เสียงแห่งทูตสวรรค์” จากเมืองเบธเลเฮม ถึงมิตรสหายทั้งหลาย พ่อต้องกล่าวขอบคุณจากใจจริง ด้วยเสียงเพลงของพวกท่าน พวกท่านนำ “น้ำมันหอมจากเบธเลเฮม”  อีกทั้งยังเป็นประจักษ์พยานของชุมชนคริสตชนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พ่อขอขอบคุณ พวกเราจะสวดภาวนาให้พวกท่าน และพวกเราก็อยู่ใกล้พวกท่าน !

            ขอให้พวกเราไม่ลืมพี่น้องชายหญิงชาวยูเครน ซึ่งกำลังทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเนื่องจากสงคราม ! คริสต์มาสต์ปีนี้ท่ามกลางสงคราม อันไร้ซึ่งแสงสว่าง ปราศจากความอบอุ่น พวกเขาทุกทรมานอย่างมาก ! พ่อขออย่าให้ลืมพวกเขา และในวันนี้  เมื่อมองไปยังพระแม่มารีย์ซึ่งทรงอุ้มพระกุมารที่ถ้ำพระกุมารนั้น และทรงดูแลพระองค์ พ่อคิดถึงมารดาของผู้ที่เป็นเหยื่อแห่งสงครามนี้ มารดาของบรรดาทหารที่เสียชีวิตในสงครามยูเครน เหล่ามารดาชาวยูเครนและชาวรัสเซียต่างสูญเสียลูก ๆ ไป และนี่เป็นราคาของสงคราม พ่อขอให้พวกเราภาวนาแก่มารดาต่าง ๆ ที่ได้สูญเสียบุตรชายที่ไปเป็นทหาร ทั้งทหารยูเครนและทหารรัสเซีย

            พ่อขอให้ทุกคนมีความสุขในวันอาทิตย์ โปรดอย่าลืมภาวนาให้พ่อด้วย ขอทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุข และพบกันใหม่

(วิษณุ ธัญญอนันต์ และธัญภรณ์ ลีกำเนิดไทย เก็บคำปราศรัยนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)