วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล