วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

.

.

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

รูปกางเขน : ทับซ้อนกัน 4 ชั้น หมายถึง 4 จังหวัด ของสังฆมณฑลเชียงราย คือ

1. จังหวัดเชียงราย

2. จังหวัดแพร่

3. จังหวัดน่าน

4. จังหวัดพะเยา (รวม อ.งาว จ.ลำปาง)

หมายถึง พื้นนาที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำงานในพื้นนาแห่งนี้ ให้เกิดดอกออกผลอย่างดีที่สุด ด้วยการเป็นประจักษ์พยานในการประกาศองค์พระเยซูเจ้าแก่พี่น้องรอบข้าง เป็นต้นผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ จะได้รับพระพรแห่งความเชื่อสักวันหนึ่ง

ตัวอักษร :

H คือ Holy Spirit พระจิตเจ้า องค์พระผู้ทรงนำและช่วยเหลือเรา

J คือ Jesus พระเยซูเจ้าผู้ทรงไถ่บาปเรามนุษย์

M คือ Maria พระแม่มารีย์ ผู้ทรงเสนอวิงวอนเพื่อเรา

J คือ Joseph นักบุญยอแซฟผู้ปกป้องพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์

หมายถึง สังฆมณฑลเชียงราย มอบตนเองไว้ในความดูแลของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำทางในการก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์

คำขวัญ : “TOLLE CRUCEM TUAM ET SEQUERE ME”

“จงแบกกางเขนของตนและตามเรามา” (มธ 16:24)

การติดตามพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องที่เราต้องออกแรง มุมานะพยายาม ฟันฝ่าอุปสรรดต่างๆ เช่นเดียวกับกางเขนของพระองค์ ซึ่งสุดท้ายปลายทาง คือ พระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร