วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ตราสัญลักษณ์พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

คติพจน์

PAX ET CARITAS”

“สันติภาพ และ ความรัก”

คติพจน์นี้บ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเป็นผู้นำสันติภาพและดวามรักสู่เพื่อนพี่น้องทั้งหลาย ตามแบบอย่างของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ดังในบทภาวนาของท่าน ที่ซื่อ เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยพลังที่มีชีวิตชีวา และตามแบบอย่างของคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ผู้รับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

สัญลักษณ์และความหมาย

พื้นสีทองสลับแดง

สีทองเป็นสีแห่งความชื่นชมยินดีและความปีติสุข

            จากชีวิตที่มีสันติและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เพื่อนพี่น้อง และสิ่งสร้างทั้งหลาย

            “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ 5.9)

สีแดงเป็นสีแห่งความรักและความเสียสละ

            ความรักที่ยอมสละชีวิตให้ตามแบบฉบับของพระเยซูคริสตเจ้า

            “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)

นกพิราบ

พระจิตเจ้า ผู้ทรงกระทำกิจการของพระเจ้าในชีวิตของเรา ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและสันติ

“พระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้” (ยน 6:63)

หนังสือพระคัมภีร์

พระวาจาทรงชีวิต ข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า ที่ปรากฏให้เห็นในพระบุตรของพระองค์ คือ “พระเยซูคริสตเจ้า”

“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร จะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16)

แผ่นปังและกาลิกซ์

ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า และ เข้าร่วมในพระกายทิพย์

ของพระองค์ “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา” (ยน 6.56)

ดาว

พระนางมารีอา พระมารดาของพระเจ้าและพระผู้ไถ่ ผู้ทรงเป็นแบบฉบับแห่งความเชื่อและความรักสำหรับพระศาสนจักร และเป็นที่พึ่งของคริสตชน