วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

ดาว หมายถึง พระนางมารีย์พรหมจารี

ช่อซ่อนกลิ่น อันเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าชูศักดิ์

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก หมายถึง สันติภาพ ศาสนสัมพันธ์

พระคัมภีร์และศีลมหาสนิท เพราะปีที่ได้รับการอภิเษกเป็นปีพระวาจา

คติพจน์

“AD GLORIAM DEI”  แปลว่า “เพื่อพระสิริของพระเจ้า”