วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

“ DEUS CARITAS EST ” พระเจ้าเป็นองค์ความรัก ความรัก คือสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างการให้และการรับซึ่งกันและกัน เริ่มต้นจากพระบิดาทรงรักพระบุตรร่วมกับพระจิต ความรักของพระเป็นเจ้าได้ขยายออกและตกทอดมาถึงเราโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เป็นความรักที่สร้างสรรค์ เสียสละ อดทนนาน และเป็นอมตะนิรันดร์

“ไฟ” แทนพระจิตเจ้า พระองค์ทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักร ช่วยส่องสว่างให้เข้าใจพระวาจา  และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักและรับใช้พระคริสตเจ้า  ในการนำประชากรชาวไทยสู่ความศักดิ์สิทธิ์ สมเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า พระองค์จะบันดาลให้พันธกิจความรักของพระเจ้าดำเนินต่อไป  อาศัยประชาชนที่เชื่อและศรัทธาในอุดมการณ์ของพระคริสตเจ้า

“พระหฤทัย” อธิบายความรักในแบบของพระคริสตเจ้า  เป็นความรักที่เสียสละ Sacrificial Love ยอมพลีเป็นบูชา ยอมรับมงกุฎหนาม มงกุฎแห่งการดูถูกเหยียดหยาม  ยอมรับไม้กางเขนสัญญาลักษณ์ของความทุกข์ที่เกิดจากบาปของประชาชน พระองค์ทรงยอมรับให้ตกกับพระองค์เอง ยอมรับบาดแผลที่ถูกประชาชนทิ่มแทง แต่บาดแผลเดียวกันนี้กลับกลายเป็นท่อธารน้ำและเลือดที่หลั่งออกมาเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนให้มีชีวิตนิรันดร์ (ดังนั้น  ในทุกมิสซาพระสงฆ์จะกล่าวคำของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีก “กายของเรามอบแด่ท่าน… โลหิตของเราหลั่งออกเพื่อยกบาปของท่าน…”)

“ดวงดาว” แทนรูปแม่พระ  บุคคลตัวอย่างผู้ให้กำเหนิดพระคริสตเจ้า  และดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์  มีความสนิทสนมเป็นกายเดียวใจเดียวกัน บรรดาอัครธรรมทูตได้รับพระนางเป็นมารดาของพวเขา  ตามคำสั่งของพระคริสตเจ้าก่อนสิ้นพระชนม์  สำหรับประเทศไทย มิสชันนารีฝรั่งเศษได้ประกาศแจ้งคริสตชนไทย  ในบทภาวนาประจำวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี “บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ  ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย”  …คริสตชนไทยทุกคนจึงศรัทธาในแม่พระตั้งแต่โบราณกาลมา

“ดอกไม้” แทนรูปนักบุญยอแซฟ ผู้พิทักษ์พระเยซูเจ้าช่วงเจริญวัย  ท่านดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์  สุภาพ ถ่อมตน และยึดถือน้ำพระทัยของพระเจ้า  เป็นอุดมการณ์ เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวแบบยั่งยืน  สงบ สันติ  แต่มีพลังกอบกู้มวลชน

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สังฆมณฑลนครสวรรค์