วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2021

บรรดาพระคุณเจ้า อธิการคณะนักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคกลาง ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้เกิดน้ำท่วม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม บางพื้นที่ต้องอพยพไปพักที่ปลอดภัยชั่วคราว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมิเพียงพอ

              เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อต่อองค์พระคริสตเจ้า กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) ในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องของเราที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบาก “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา….” (มธ. 25:40) ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และดลบันดาลให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องของเราตามกำลังความสามารถ  โดยท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสามารถดำเนินการดังนี้

เช็คสั่งจ่าย              : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND

โอนเงิน                   : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ)

ธนาคาร TMB Thanachart สาขาสุรวงศ์

บัญชีออมทรัพย์เลขที่  : 078-2-35187-8

          โดยคาริตัสไทยแลนด์ จะรวบรวมเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด ส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยตามลำดับ ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน ที่ร่วมมือกันช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราที่ยากลำบาก และขอพระองค์โปรดอวยพรและบรรเทาใจแก่เพื่อนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย

     ขอพระเจ้าอำนวยพร

     (บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

         (บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ)

  ผู้ช่วยเลขาฯ ฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์)

หมายเหตุ – กรุณาส่งเอกสารสำเนาการโอนเงินมาที่ 0-2681-3900 ต่อ 1502 (วงเล็บ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2021”)

            – บริจาคเป็นสิ่งของได้ที่ อารามคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ; 94 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   ติดต่อซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์เจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย โทร. 081-985-2630 หรือ
   ซิสเตอร์โนรา ระดมกิจ ประธานฝ่ายสังคมคณะพระหฤทัยฯ โทร. 081-641-5245

            – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) โทร. 080-336-3357