วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.2 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT