วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

22 ตุลาคม นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ( St John Paul II, Pope )

22 ตุลาคม
นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
( St John Paul II, Pope )

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นหัวหน้าพระศาสนจักรคาทอลิก และทรงปกครองรัฐวาติกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 ถึง ค.ศ. 2005 พระองค์ทรงได้รับเลือกสู่ตำแหน่งพระสันตะปาปาโดยการลงคะแนนเสียงของบรรดาพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ 1978 พระองค์ทรงเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 1 ซึ่งทรงอยู่ในสมณสมัยได้เพียง 33 วันเท่านั้น

ทรงกำเนิดมาในวันที่ 18 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1920 ที่เมือง Wadowice ประเทศ Poland พระนามเดิมคือ Karol Jósef Wojtyla ทรงได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ. 1946 เป็นพระสังฆราชแห่ง Ombi ในปี ค.ศ. 1958 และได้เป็นพระอัครสังฆราชแห่ง Krakow ในปี ค.ศ. 1964 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล โดยนักบุญ ปอล ที่ 6 พระสันตะปาปา ในปี ค.ศ. 1967 และในปี ค.ศ.1978 ได้ทรงรับตำแหน่งพระสันตะปาปา ถือเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลา 455 ปี

พระองค์ทรงอยู่ในสมณสมัยมากกว่า 26 ปี ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่ครองสมณสมัยยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่สาม พระองค์ทรงเพียรพยายามอย่างมากที่จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างประเทศต่างๆ และระหว่างศาสนาต่างๆด้วย พระองค์ทรงเดินทางไปเยี่ยมประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างมากมาย ทรงเดินทางไกลมากกว่าการเดินทางของพระสันตะปาปาองค์อื่นๆทั้งหมดมารวมกัน พระองค์ทรงแผ่อิทธิพลไปยังพระศาสนจักรท้องถิ่นให้รณรงค์ต่อต้านการกดขี่ทางการเมือง และทรงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องวัตถุนิยมของชาวตะวันตก พระองค์ยังทรงออกมากล่าวขอโทษต่อกลุ่มต่างๆที่ชาวคาทอลิกในอดีตได้กระทำผิดต่อพวกเขา พระองค์ทรงรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกกับบรรดาผู้นับถือศาสนายิว ศาสนาอิสลาม และพวกออร์โธด๊อกซ์ตะวันออก ส่วนทางด้านการเมืองนั้น พระองค์ทรงได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยให้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายในประเทศโปแลนด์บ้านเกิดของพระองค์ และต่อๆมาในประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในทวีปยุโรปทั้งหมด

ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงยืนยันปกป้องคำสอนของพระศาสนจักรในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องสิทธิที่จะมีชีวิต การคุมกำเนิดตามแบบธรรมชาติ การถือศีลโสดของบรรดาสมณะ ฯลฯ ซึ่งถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงสนับสนุนการปฏิรูปพระศาสนจักรตามแนวทางของสังคายนาวาติกันที่ 2 แต่คนส่วนรวมก็มีความเห็นว่าโดยทั่วๆไปพระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์นิยมในการตีความ

พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำโลกที่เดินทางมากที่สุดเป็นประวัติกาล ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนถึง 129 ประเทศในระหว่างอยู่ในสมณสมัย ทรงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพระองค์ ในการที่จะทรงเน้นเป็นพิเศษถึงกระแสเรียกสากลให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงสถาปนาบุญราศีถึง 1,340 องค์ (ในจำนวนนี้มีบรรดาบุญราศีมรณสักขีชาวไทยด้วย – ผู้แปล) และทรงสถาปนานักบุญถึง 483 องค์ มากกว่าบรรดาพระสันตะปาปาที่ดำรงตำแหน่งก่อนพระองค์ห้าศตวรรษนำมารวมกัน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย พระองค์ได้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งยกฐานะพระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นเป็น พระคาร์ดินัล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1983 และเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของไทย ยิ่งกว่านั้น พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 เมื่อเสด็จมาถึงทรงก้มลงจูบผืนแผ่นดินไทย (- ผู้แปล)

พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 (วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา) โดยพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 และทรงได้รับการสถาปาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2014 (ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตาเช่นกัน) โดยพระสันตะปาปา ฟรังซิส โดยกำหนดวันฉลองของนักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา คือวันที่ 22 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ขึ้นปกครองพระศาสนจักรในตำแหน่งพระสันตะปาปานั่นเอง

(เรียบเรียงโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2019
Sources : ค้นคว้าจาก Google, Wikipedia, Britannica, หนังสือ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 2 กุมภาพันธ์ 2526, หนังสือ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย 10-11 พฤษภาคม 2527)