วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ (8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021)

.

1. พระคุณการุณย์คืออะไร (Indulgence)

            พระคุณการุณย์คือ “การยกโทษบาปชั่วคราว” ที่เรากระทำต่อพระเจ้า ซึ่งได้รับการอภัยแล้ว คริสตชนซึ่งมีความพร้อมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้สามารถรับพระคุณนี้ “สำหรับตนเอง” หรือ “ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว” โดยผ่านทางศาสนบริการของพระศาสนจักรในฐานะผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน แห่งการไถ่กู้ แจกจ่ายคลังสมบัติแห่งพระบารมีของพระคริสตเจ้าและนักบุญทั้งหลาย พระคุณการุณย์

2. ประวัติที่มาของการรับพระคุณการุณย์โอกาสปีนักบุญโยเซฟ

ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษ โอกาสปีนักบุญโยเซฟ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล

วันนี้ (8 ธันวาคม 2020) เป็นวันครบรอบ 150 ปี ของกฤษฎีกา “Quemadmodum Deus” ที่ท่านบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ได้ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาทรงหวั่นพระทัยที่พระศาสนจักรได้ถูกคุกคามจากบรรดาศัตรู จนตกอยู่ในสภาพการณ์ที่ หนักหน่วงและเศร้าหมองในขณะนั้น

เพื่อให้การมอบความวางใจของพระศาสนจักรทั้งมวลที่มีต่อการอุปถัมภ์ของผู้พิทักษ์ปกป้องพระเยซูจะยังดำรงคงอยู่ตลอดไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงทรงกำหนดให้ตั้งแต่วันนี้ (8 ธันวาคม 2020) ซึ่งเป็นวันครบรอบ การประกาศกฤษฎีกา อันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฉลองพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมลและเจ้าสาวของ โยเซฟผู้บริสุทธิ์ยิ่ง จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021 เป็นการเฉลิมฉลองปีนักบุญโยเซฟ ซึ่งสัตบุรุษแต่ละคนสามารถรับพลังชีวิตความเชื่อของตนทุก ๆ วัน จากแบบฉบับของท่าน เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ ดังนั้นโดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาและการประกอบกิจการดี บรรดาสัตบุรุษทุกคนจะได้รับการปลอบโยนความบรรเทาจากความทุกข์ยากอันแสนสาหัสของมนุษย์ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งทุกวันนี้กำลังคุกคามยุคสมัยของเราอยู่ โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่านนักบุญโยเซฟ หัวหน้าครอบครัวแห่งนาซาเร็ธ

ความศรัทธาต่อท่านผู้ปกป้องดูแลองค์พระผู้ไถ่ได้เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางตลอดประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร ซึ่งไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับการคารวะเป็นพิเศษรองจากการถวายคารวกิจต่อพระชนนีของพระเจ้าเจ้าสาวของท่าน ท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในอีกหลายๆ เรื่อง อำนาจการสอนของพระศาสนจักรยังคงค้นพบความยิ่งใหญ่ที่มีมาแต่เก่าก่อนและในสมัยใหม่ด้วยซึ่งมีอยู่ในขุมทรัพย์นี้ นั่นคือท่านนักบุญโยเซฟ ตามที่เขียนไว้ในพระวรสารของนักบุญมัทธิวเกี่ยวกับเจ้าบ้าน “ที่นำทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน” (มธ 13:52)

3. เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

ก. สำหรับสัตบุรุษทั่วไป

3.1 ตามเงื่อนไขปกติของการรับพระคุณการุณย์

3.1.1 มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และเป็นทุกข์ถึงบาปจากใจจริง

3.1.2 รับศีลอภัยบาป

3.1.3 รับศีลมหาสนิท

3.1.4 ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา โดยสวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” “ข้าแต่พระบิดา” และ “วันทามารีย์”

3.2 และปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดประการหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

3.2.1 โดยรำพึงบท “ข้าแต่พระบิดา” เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือโดยเข้าเงียบสงบจิตใจอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งวัน ซึ่งกำหนดให้มีบทเทศน์ บทรำพึงที่เกี่ยวกับนักบุญ

โยเซฟ

3.2.2 โดยประกอบกิจเมตตากรุณาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ตามแบบฉบับของนักบุญโยเซฟ

กิจเมตตากรุณาฝ่ายกาย ได้แก่

1. ให้อาหาร

2. ให้เสื้อผ้า

3. ให้ที่พักอาศัย

4. ช่วยรักษาพยาบาล

5. เยี่ยมผู้ถูกจองจำ

6. ช่วยผู้ประสบความเดือดร้อน

7. ช่วยฝังศพ

กิจเมตตากรุณาฝ่ายจิต ได้แก่

1. สอน

2. เตือนคนผิด

3. ช่วยคิดอ่าน

4. ช่วยบรรเทาใจ

5. อดทนต่อความผิดของเขา

6. ให้อภัย

7. สวดอุทิศให้

3.2.3 โดยการสวดลูกประคำพร้อมกันภายในครอบครัวและระหว่างคู่หมั้นที่จะแต่งงาน

3.2.4 โดยการมอบกิจการของตนทุกวันไว้ในความอุปถัมภ์ของนักบุญโยเซฟ และโดยการที่สัตบุรุษทุกคนภาวนาวอนขอท่านนักบุญโยเซฟกรรมกรแห่งนาซาเร็ธ เพื่อผู้ที่กำลังหางานทำสามารถมีงานทำ และการงานของทุกคนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นงาน

ที่มีศักดิ์ศรี

3.2.5 โดยการสวดบทร่ำวิงวอนแด่นักบุญโยเซฟ (ดูหน้า 10 – 11) หรือ โดยการสวดบทภาวนาอื่นๆ ต่อนักบุญโยเซฟในธรรมประเพณีพิธีกรรมแบบอื่นๆ (ดูหน้า 9 – 12 บทใดบทหนึ่ง) หรือ โดยสวดบทภาวนาบทใดก็ได้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

หรือ ประกอบกิจศรัทธาเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ เช่น

– สวดบทภาวนา “ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้มีบุญ…” (ดูหน้า 12 บทที่ 6.4 ) โดยเฉพาะ

+ ในวันที่ 19 มีนาคม และ 1 พฤษภาคม

+ ในวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ

+ ในวันที่ 19 ของทุกเดือน

+ และทุกวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงท่านนักบุญ

ข.สำหรับคนชรา คนเจ็บป่วย คนใกล้จะตายและทุกคนที่ไม่อาจออกจากบ้านได้เพราะสาเหตุอันสมควร

บรรดาคนชรา คนเจ็บป่วย คนใกล้จะตาย และทุกคนที่ไม่อาจออกจากบ้านได้เพราะสาเหตุอันสมควร โดยที่เขามีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับพระคุณการุณย์ โดยการ:

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และเป็นทุกข์ถึงบาปจากใจจริง

2. รับศีลอภัยบาป (เมื่อมีโอกาส)

3. รับศีลมหาสนิท (เมื่อมีโอกาส)

4. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา โดยสวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” “ข้าแต่พระบิดา” และ “วันทามารีย์” (ดูหน้า 7)

5. “ถวายความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากของชีวิต” ด้วยความไว้วางใจแด่พระเจ้า

6. สวดบทภาวนาเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ ผู้บรรเทาคนไข้และผู้อุปถัมภ์ให้สิ้นใจอย่างดี

(ดูหน้า 9 – 12 บทใดบทหนึ่ง)

4. บทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

*** ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า

พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี

ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาต

ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ

วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ

แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ

แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล

ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาแมน

*** ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น

โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ

แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน

*** วันทามารีย์

เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด ๆ

และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

สันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป

บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

5. ศีลอภัยบาป

– เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน

– คุณพ่อที่เคารพ โปรดอวยพรแก่ลูก เพื่อลูกจะได้แก้บาปอย่างดี

– ลูกไม่ได้แก้บาปมานาน …(บอกระยะเวลาที่ไม่ได้แก้บาป)

– ลูกได้ทำบาปดังนี้ …(บอกบาปแก่พระสงฆ์)

…(เมื่อบอกบาปแก่พระสงฆ์เสร็จแล้ว…)

– ลูกขอโทษต่อพระเจ้า และขอคุณพ่อให้อภัยบาปลูกด้วย

บทแสดงความทุกข์

ข้าแต่พระเจ้า / ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป / เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ / และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง / บาปทำเคืองพระทัยพระองค์ / ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล / เดชะพระหรรษทานช่วย / ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่า / จะไม่ทำบาปอีกเลย / จะหลีกหนีโอกาสบาป / และจะพยายามใช้โทษบาป / โปรดทรง พระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด /

อาแมน

พระสงฆ์ยกมือโปรดบาป

พระเป็นเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา ได้ทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์ อาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระบุตร และทรงส่งพระจิตมาเพื่ออภัยบาปมนุษย์ ขอพระองค์ประทานพระเมตตาและสันติสุขแก่ท่าน อาศัยศาสนบริการของพระศาสนจักร

ข้าพเจ้าจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่าน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต

(รับ) อาแมน

6. ภาคผนวก

6.1 บทภาวนาต่อท่านนักบุญโยเซฟ

ข้าแต่ท่านนักบุญโยเชฟ ผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่

ภัสดาของพระแม่มารีย์พรหมจารี

พระเจ้าทรงมอบพระบุตรแต่พระองค์เดียวแก่ท่าน

พระแม่มารีย์ทรงวางพระทัยในท่าน

พระเยชูคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่าน

ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ

โปรดแสดงว่าท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย

โปรดชี้นำพวกเราในหนทางแห่งชีวิต

โปรดวอนขอพระหรรษทาน

พระเมตตาและความกล้าหาญเพื่อพวกเรา

ข้าแต่ท่านนักบุญโยเชฟ

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณท่าน

ที่ได้ช่วยเหลือและคุ้มครอง

ชุมชนคริสตชนวัดแห่งนี้

ให้เจริญเติบโตอย่างงดงาม

โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้มแข็งในความเชื่อ

ลุกร้อนในความรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดังที่ท่านได้ให้แบบฉบับในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

และโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกประการด้วยเทอญ  อาแมน

6.2 บทร่ำวิงวอนแด่นักบุญโยเซฟ

 ก.  ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ร. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ก. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ร. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ก. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ร. ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาเทอญ

ก. ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า                                    ร. ทรงเมตตาเทอญ

     พระบุตรผู้ไถ่โลก พระเจ้าข้า                                              ทรงเมตตาเทอญ

     พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า                                               ทรงเมตตาเทอญ

     พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียว พระเจ้าข้า                             ทรงเมตตาเทอญ

     สันตะมารีย์                                                                         ช่วยวิงวอนเทอญ

     นักบุญโยเซฟ                                                                      ช่วยวิงวอนเทอญ

     ประทีปคณะอัยกา                                                              ช่วยวิงวอนเทอญ

     ภัสดาแห่งพระชนนี                                                            ช่วยวิงวอนเทอญ

     วิสุทธิบริบาลแห่งพระนางพรหมจารี                                 ช่วยวิงวอนเทอญ

     พระบิดาเลี้ยงแห่งพระบุตรพระเจ้า                                    ช่วยวิงวอนเทอญ

     อุปถัมภ์แห่งพระคริสตเจ้า                                                  ช่วยวิงวอนเทอญ

     ประมุขแห่งพระวิสุทธิวงศ์                                                 ช่วยวิงวอนเทอญ

     โยเซฟ ยุติธรรมอย่างยิ่ง                                                      ช่วยวิงวอนเทอญ

     โยเซฟ บริสุทธิ์อย่างยิ่ง                                                       ช่วยวิงวอนเทอญ

     โยเซฟ เข้มแข็งอย่างยิ่ง                                                       ช่วยวิงวอนเทอญ

     โยเซฟ อ่อนน้อมอย่างยิ่ง                                                     ช่วยวิงวอนเทอญ

     โยเซฟ ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง                                                      ช่วยวิงวอนเทอญ

     กระจกเงาแห่งความเพียร                                                   ช่วยวิงวอนเทอญ

     ผู้รักความยากจน                                                                ช่วยวิงวอนเทอญ

     แบบอย่างของคนงาน                                                        ช่วยวิงวอนเทอญ

     เกียรติแห่งชีวิตครอบครัว                                                   ช่วยวิงวอนเทอญ

     องค์อภิบาลคณะพรหมจรรย์                                               ช่วยวิงวอนเทอญ

     องค์อุปถัมภ์ครอบครัว                                                        ช่วยวิงวอนเทอญ

     ที่บรรเทาคนอาภัพ                                                              ช่วยวิงวอนเทอญ

     ที่วางใจของคนไข้                                                              ช่วยวิงวอนเทอญ

     ที่พึ่งของผู้กำลังจะตาย                                                       ช่วยวิงวอนเทอญ

     ที่เกรงกลัวของปีศาจ                                                          ช่วยวิงวอนเทอญ

     องค์พิทักษ์พระศาสนจักร                                                  ช่วยวิงวอนเทอญ

ก.          ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก      ร. อภัยโทษเราเถิด พระเจ้าข้า

ก.          ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก      ร. สดับฟังเราเถิด พระเจ้าข้า

ก.          ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก       ร. เมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า

ก.          พระเจ้าทรงตั้งท่านเป็นเจ้าของบ้านของพระองค์ ร. เป็นเจ้าปกครองกรรมสิทธิ์ของพระองค์

พระสงฆ์           ให้เราภาวนา

                         พระเจ้าข้า โดยพระญาณเอื้ออาทรอันน่าพิศวงล้ำลึก

                         พระองค์ได้ทรงเลือกสรรท่านนักบุญโยเซฟ

                         เป็นพระภัสดาแห่งพระมารดาของพระองค์

                         ขอโปรดให้ชาวเรา ผู้เคารพยึดท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ในโลกนี้

                         สมควรให้ท่านเป็นองค์ผู้เสนอในวิมานสวรรค์ด้วยเถิด

                         พระองค์ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร        อาแมน

6.3 บทวิงวอนนักบุญโยเซฟ

             โปรดระลึกเถิด ข้าแต่นักบุญโยเซฟภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์ และผู้ปกป้องที่รักของลูก แต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาขอพึ่งท่าน วอนขอความช่วยเหลือจากท่านถูกท่านทอดทิ้งโดยไม่ได้รับการปลอบใจ ด้วยความไว้วางใจดังนี้ ลูกจึงมาขอพึ่งท่านด้วยใจร้อนรนลูกขอมอบตัวเองไว้กับท่าน โอ้ บิดาเลี้ยงของพระผู้ไถ่ โปรดอย่าปฏิเสธคำภาวนาของลูก แต่โปรดรับและตอบสนองคำภาวนาของลูกด้วยใจกรุณาปรานีด้วยเทอญ อาแมน

6.4 บทอ้อนวอนนักบุญโยเซฟ

             ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้มีบุญ เราหนีร้อนมาพึ่งเย็น หลังแต่ได้ขอความคุ้มครองจากวิสุทธิภริยาของท่านแล้ว เราวางใจพากันมาพึ่งท่านด้วยเดชะความรักสนิทสนมของท่านต่อพรหมจารีผู้นิรมลมารดาของพระเจ้า

             เดชะความรักเสน่หาฐานบิดาของท่านต่อพระเยซูกุมาร โปรดทอดพระเนตรอันเมตตา เหลียวดูกองมรดกที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงหามาได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอท่านโปรดใช้ฤทธิ์ค้ำจุนและปัดป้องเราทุกคราที่ต้องการด้วยเถิด

             โอ้องค์อภิบาลพระวิสุทธิวงศ์ผู้ปรีชารอบคอบ โปรดป้องกันเราผู้มีเกียรติเป็นน้องของพระเยซูคริสตเจ้า โอ้บิดาผู้รักลูก โปรดให้เราแคล้วคลาดจากเชื้อโรคแห่งความลุ่มหลงและความประพฤติเหลวไหล

             โอ้ผู้แกล้วกล้าในการกอบกู้ โปรดแผลงฤทธิ์จากสวรรค์คอยพยุงเราในการต่อสู้กับอำนาจความมืดบนแผ่นดินนี้ ครั้งก่อนท่านได้ฉุดพระเยซูกุมารออกจากมหันตรายอันอาจถึงแก่ชีวิต บัดนี้ขอท่านช่วยพระศาสนจักรให้พ้นกลอุบายปัจจามิตร และปัดป้องอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด

             โปรดปกปักรักษาเราแต่ละคนเสมอไป อาศัยอุปการคุณของท่าน เราจะได้ประพฤติตามแบบอย่างท่าน และจะได้ครองชีพอย่างศักดิ์สิทธิ์ สิ้นชีพในความศรัทธาภักดี และรับความบรมสุขนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิด อาแมน