วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 02-02-2023 “พบปะเยาวชน ครูคำสอน และร่วมสวดภาวนากับนักบวชคองโก”

2 กุมภาพันธ์ 2023 วันที่สามในคองโก พระองค์ทรงขอเยาวชนทำงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ทรงกำชับนักบวชชายหญิง “มีคุณค่าและสำคัญต่อพระศาสนจักร”

ขอบคุณวีดีโอจาก สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย