วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

คำแนะนำแกี่ยวกับพิธีโปรดศีลกำลัง (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พิธีกรรมศีลกำลัง

          นักบุญเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปา ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของพิธีศีลกำลังในสมณธรรมนูญว่าด้วยพิธีศีลกำลัง ดังนี้“ศีลกำลังประกอบด้วยการเจิมน้ำมันคริสมาบนหน้าผาก พร้อมกับการปกมือขณะที่กล่าวว่า “จงรับตราประทับพระพรของพระจิตเจ้า”(AccipeSignaculumDoni Spiritus Sancti) (เทียบ OC 9 เทียบ CIC 880 #1) หนังสือพิธีศีลกำลังข้อ 27 ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงลักษณะของการเจิมน้ำมันคริสมาที่หน้าผากของผู้รับศีลกำลังว่า “พระสังฆราชใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือขวาจุ่มน้ำมันคริสมา แล้วเจิมที่หน้าผากของผู้รับศีลด้วยเครื่องหมายกางเขน…”

          ดังนั้น เราสามารถสรุปอิริยาบถของการเจิมด้วยน้ำมันคริสมาซึ่งเป็นสาระสำคัญของพิธีศีลกำลังได้ดังนี้ “ผู้ประกอบพิธีศีลกำลังใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือขวาจุ่มน้ำมันคริสมา แล้วเจิมที่หน้าผากของผู้รับศีลด้วยเครื่องหมายกางเขนพร้อมกับการปกมือขณะที่กล่าวว่า “จงรับตราประทับพระพรของพระจิตเจ้า”

          บทสูตร “จงรับตราประทับพระพรของพระจิตเจ้า”นี้เชื่อมข้อความในพระธรรมใหม่สองตอน คือ อฟ1:13 “ในองค์พระคริสตเจ้านี้ ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ได้ฟังพระวาจาแห่งความจริง คือข่าวดีอันนำความรอดพ้นมาให้ ท่านได้เชื่อแล้วจึงได้รับพระจิตเจ้า ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาให้นั้นเป็นตราประทับ” และ กจ 2:38 ในบทเทศน์ของนักบุญเปโตรวันเปนเตกอสเตที่กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้รับการอภัยบาป แล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้า

          ส่วนการปกมือเหนือผู้รับศีลกำลัง พร้อมกับบทภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ…” ก่อนการเจิมด้วยน้ำมันคริสมานั้น แม้ไม่ใช่สาระสำคัญที่จำเป็นในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ก็จริง แต่ก็ต้องได้รับความสำคัญเพื่อความสมบูรณ์ของพิธี และเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของศีลกำลัง (เทียบ OC 9)

          เมื่อมีการประกอบพิธีศีลกำลังแยกจากศีลล้างบาป    พิธีศีลกำลังต่อจากการอ่านพระวาจาของพระเจ้าและพระวรสารในภาควจนพิธีกรรม ซึ่งให้ความหมายว่า “พระจิตเจ้าประทานพระพรหลายประการแก่พระศาสนจักรและแก่ผู้รับศีลกำลังแต่ละคนนั้น สืบเนื่องมาจากการได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งแสดงพระประสงค์ของพระเจ้าให้แก่เราในชีวิตคริสตชน” (เทียบ OC 13)

          ต่อจากนั้นเป็นการเบิกตัวผู้รับศีลกำลัง การเทศน์หรือคำปราศรัยของพระสังฆราช และการให้ผู้รับศีลกำลังรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อเนื่องจากศีลล้างบาป

          การที่พระสังฆราชและพระสงฆ์ปกมือเหนือผู้รับศีลกำลัง เป็นอากัปกิริยาที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์สำหรับวอนขอพระพรของพระจิตเจ้า

          ส่วนการเจิมด้วยน้ำมันคริสมาที่หน้าผากของผู้รับศีลกำลังด้วยเครื่องหมายกางเขนพร้อมกับการปกมือขณะที่กล่าวว่า “จงรับตราประทับพระพรของพระจิตเจ้า”ให้ความหมายว่า ผู้รับศีลกำลังได้รับตราประทับที่ไม่ลบเลือนของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระพรของพระจิตเจ้า ซึ่งทำให้เขาเป็นเหมือนพระคริสตเจ้ายิ่งขึ้น และประทานพระหรรษทานแก่เขา เป็นประดุจ“กลิ่นหอมของพระคริสตเจ้า”ที่เขาจะต้องแพร่ขจายไปในหมู่มนุษย์ (เทียบ OC 9)

          พิธีศีลกำลังจบด้วยการมอบสันติสุขซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับพระสังฆราช และกับผู้มีความเชื่อทุกคน

          หนังสือพิธีศีลกำลังยังเน้นความสำคัญของการสวดบทข้าแต่พระบิดาในพิธีศีลกำลัง “เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้อธิษฐานภาวนาภายในตัวเรา และคริสตชนก็กล่าวโดยอาศัยพระจิตเจ้าได้ว่า “อับบา พระบิดา” (เทียบ OC 13)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

25 มีนาคม ค.ศ. 2021

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์