วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดสายประคำเพื่อยุติโควิด-19

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดสายประคำเพื่อยุติโควิด-19 ณ วัดน้อยเกรโกเรียน โดยตลอดเดือนพฤษภาคม 2021 นี้ สักการะสถานแม่พระทั้ง 31 แห่งทั่วโลกจะเข้าร่วมในการอธิษฐานภาวนาครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย