วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สัมมนาผู้นำครอบครัวในพระศาสนจักร

          สมณสภาเรื่องฆราวาส  ครอบครัว  และชีวิต  ของวาติกันได้จัดการประชุมออนไลน์เรื่องครอบครัว  ตามสมณลิขิต  Amoris  Laetitia  มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 300 คน  ระหว่าง 9-12 มิถุนายน  ค.ศ.2021 เพื่อส่งเสริมการแต่งงาน  และครอบครัวในพระศาสนจักรคาทอลิก

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตเตือนใจ Amoris Laetitia (ความปิติยินดีแห่งความรัก) ใน ค.ศ. 2016 เกี่ยวกับความรักในครอบครัวหลังจากสมัชชาบิชอป ค.ศ.2014  และ 2015 เรื่องครอบครัว

            การประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมสัมมนา  300 คน จาก องค์กร นานาชาติ และสำนักงานครอบครัว 30 กลุ่ม  ของสภาบิชอป มากกว่า 60 แห่ง

            ในวันแรก พระคาร์ดินัล เควิน ฟาร์เรล  สมณมณตรีของสมณสภาได้กล่าวนำ  ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยี่ยมสำนักงานต่างๆในวาติกัน ใน ค.ศ. 2017

            ระหว่างการเสด็จ  พระองค์ได้ตรัสให้ทุกคนอ่านสมณลิขิตเรื่องครอบครัวตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย  อย่าเลือกบางส่วนที่คิดว่านำมาปฏิบัติง่ายๆ “เราควรอ่านทั้งหมด”

            การสัมมนาครั้งนี้ควรช่วยเราให้เห็นกระบวนการสมัชชา  เหมือนดั่งเครื่องหมายของพระศาสนจักร เราต้องช่วยกันทำให้ครอบครัวซึ่งเป็นศูนย์กลางในงานของเขตวัด   รู้จักเป็นธรรมทูต  พระศาสนจักรพยายามช่วยครอบครัวทำงานกับครอบครัวให้ดีขึ้น

            อาร์ชบิชอป วิกตอร์  มานูเอล  เฟอร์นันเดซ  ของ ลาปลาตา อาร์เจนติน่า  ได้นำเสนอหัวข้อ  “การร่วมก้าวเดิน  การไตร่ตรอง   และความเปราะบางที่สำคัญ”  ในการประชุมวันสุดท้าย  โดยวิเคราะห์ บทที่ 8 ของสมณลิขิต

            ในบทที่ 8 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอ้างถึงสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องการแต่งงาน “สถานการณ์ไม่ปกติ”  (ข้อ 296-300) ควรมีวิธีการไตร่ตรองด้วยความเอาใจใส่  และมี 2 บท (คือบทที่ 4-5 ) ที่กล่าวถึง ความรัก

            การเอาใจใส่เรื่องความรักในการแต่งงาน  เป็นสิ่งสำคัญ  เพราะเหตุว่าความรักฉันสามีภรรยา ไม่ควรเน้นก่อนว่า  การหย่าร้างไม่ได้นั้นเป็นหน้าที่  เป็นคำสอนที่เน้นย้ำ  แต่ควรเป็นการช่วยเหลือความรักฉันสามีภรรยา  ให้เติบโต  เข้มแข็ง  อาศัยพระหรรษทาน

            บทที่ 8 พยายามแสวงหา  ”ความดีที่ทำได้”   และร่วมก้าวเดินกับสามีภรรยา  ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

            ศีลสมรสช่วยครอบครัวคริสตชน  จึงจำเป็นต้องอบรมบรรดาบาดหลวง  สังฆานุกร  นักบวช  ครูคำสอน   และฆราวาส  ในการอบรมเตรียมแต่งงาน  เราต้องออกไปอภิบาลครอบครัว  เป็นพิเศษที่วิกฤตหรือพบความยากลำบาก  ควรอบรมลูกๆ  ชีวิตจิตของสามีภรรยา  ครอบครัว  ช่วยครอบครัว  และความเปราะบางของครอบครัว

            การจัดสัมมนาครั้งนี้  เพราะปีนี้เป็น  ปีครอบครัว  ที่ครบ 5 ปีของสมณลิขิตฉบับนี้  เพราะครอบครัวเป็นอนาคตของพระศาสนจักร…ปราศจากครอบครัว  เท่ากับ วัดต่างๆจะถูกปิด

                                                                                 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

                                                                               (จากข่าว  CNA 13 มิถุนายน 2021)