วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สาส์นวิงวอนขอเชิญชวนศาสนิกชนในการอธิษฐานภาวนาและพลีกรรมจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อสันติภาพในโลกกรณีพิพาทระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน

เจริญพรมายังบรรดาบิชอป คณะบาดหลวง นักบวชชาย/หญิง ประชาสัตบุรุษ  และ บรรดาศาสนิกชนทั้งหลาย

พระวจนะของพระเจ้าจากจดหมายของนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวเอเฟซัส กล่าวไว้ว่า      “จงให้หัวใจที่ขมขื่น หัวใจที่ขัดเคือง หัวใจที่โกรธแค้น การทะเลาะถกเถียงกัน และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุกอย่าง อยู่ห่างไกลจากพวกท่านเถิด และท่านจงมีจิตเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่พวกท่านในพระเยซูคริสต์” (อฟ.4: 31 – 32)

ดังที่พวกเราได้รับทราบถึงกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำประเทศรัสเซียและผู้นำประเทศยูเครน อันนำมาซึ่งการใช้อาวุธสงครามเข้าต่อสู้กัน และอาจจะกลายเป็นชนวนสงครามระดับสากลที่บานปลาย พระสันตะปาปาฟรานซิสจึงวิงวอนมนุษยชาติ โดยเฉพาะคริสตชนด้วยถ้อยคำดังนี้ “หัวใจของพ่อเจ็บปวดอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในประเทศยูเครน แม้ว่าได้มีความพยายามทางการทูตในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวพ่อเองพร้อมกับประชาโลกทั้งปวงต่างก็รู้สึกปวดร้าวและวิตกกังวล นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความสงบสุขของพวกเราทุกคนถูกคุกคามโดยผลประโยชน์ของพรรคพวก พ่อขอวิงวอนต่อผู้ที่มีความรับผิดชอบทางการเมือง ขอให้ตรวจสอบจิตสำนึกของตนเองอย่างจริงจังต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข ไม่ใช่พระเจ้าแห่งสงคราม พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่ของบางคน พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พวกเราเป็นพี่น้องกัน ไม่ใช่เป็นศัตรูต่อกัน พ่อขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโปรดละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ประชาชนยิ่งขึ้นไปอีก ที่จะทำลายการอยู่ร่วมกันของชนชาติต่าง ๆ และนำพากฎหมายระหว่างประเทศให้เสียหาย ขณะนี้พ่อใคร่ขอร้องให้ทุกคน ทั้งผู้ที่มีความเชื่อและไม่มีความเชื่อก็ตาม เนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงสอนพวกเราว่า ความไร้เหตุผลของการใช้ความรุนแรงอันโหดร้าย จะต้องได้รับการตอบสนองด้วยอาวุธของพระเจ้า กล่าวคือการอธิษฐานภาวนาและการพลีกรรมอดอาหาร พ่อจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนกระทำพร้อมกันในวันพุธที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นวันพุธรับเถ้า ให้เป็นวันถือศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพของโลก พ่อขอเสริมหนุนใจผู้ที่มีความเชื่อทุกคนโปรดอุทิศตนเองอย่างเข้มข้นด้วยวิธีการพิเศษในการอธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารในวันดังกล่าว ขอวิงวอนให้พระแม่มารีย์ราชินีแห่งสันติสุขโปรดรักษาสังคมโลกของพวกเรา   ให้พ้นภัยจากภยันตรายอันบ้าคลั่งของสงครามด้วยเถิด”

ดังนั้น เพื่อตอบสนองพระประสงค์ของพระสันตะปาปา และการเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรสากล สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนท่านทุกคนอธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารเพื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวสำเร็จเป็นไปในพระเมตตาของพระเจ้า

(บิชอปยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)

ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมา

และประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)

  ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองเชียงใหม่

และเลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย