วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย รณงค์เพื่อขอให้คริสตชนร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ

ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

รณงค์เพื่อขอให้คริสตชนร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ

ที่ สสท.175/2023

            สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย รู้สึกสลดใจ จากภาวะสงคราม ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา รวมไปถึงภาวะสงครามที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งมีการละเมิดต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร้มนุษยธรรม มีการยกระดับการใช้ความรุนแรงตอบต้กันอย่างมิได้แยกแยะเป้าหมายอันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดการทำลายชีวิต ละเมิดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้บริสุทธิ์ และเด็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งร่วมถึงแรงงานไทยเป็นจำนวนมากด้วยนั้น

            พระศาสนจักรคาทอลิก ถือว่าการละเมิดต่อชีวิตของมนุษย์ด้วยกัน โดยใช้ความรุนแรงถือเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อความรักของพระเจ้า และมิอาจยอมรับได้ และขอเรียกร้องให้คู่สงครามได้ใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหา

            สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายที่เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นกำลังใจแก่ทุกฝ่าย ที่จะก้าวข้ามความยากลำบากในครั้งนี้ และขอให้สังคมไทยใช้สติและวิจารณญาณในการทำความเข้าใจสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง

            สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนให้คริสตชนทุกคน โดยขอความร่วมมือให้ทุกวัด ได้ร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ รวมไปถึงการสวดสายประคำในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เพื่อวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับพระนางมารีย์ วอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า ทรงบรรเทาความทุกข์ยากต่อผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามอันโหดร้าย และทรงดลใจ ให้ผู้มีอำนาจ ได้หันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมมือกันสร้างสันติภาพ และให้ความขัดแย้งครั้งนี้ยุติลงโดยเร็ว

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.2023


บทภาวนาเพื่อสันติภาพ

            ข้าแต่พระเจ้าผู้ประทานสันติภาพ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ แสดงพระทัยเมตตากรุณาให้เป็นบุตรของพระองค์ มีส่วนในพระเกียรติมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพร ที่ได้ทรงประทานพระเยชู พระปิยบุตร ซึ่งโดยพระธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพ พระองค์ได้โปรดให้เป็นผู้นำความรอด บ่อเกิดแห่งสันติ สายสัมพันธ์ให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นพี่น้องกัน

            ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดทรงประทานสันติภาพมาสู่แผ่นดินของพระองค์ โปรดทรงสอนสันติภาพแก่ประชากรของพระองค์ โปรดทรงเปิดจิตใจบรรดาผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจหยุดสงคราม และความรุนแรง ที่ละเมิดต่อชีวิตมนุษย์อย่างร้ายแรง เปลี่ยนการทะเลาะเบาะแว้งให้เป็นการให้อภัย เพื่อนำไปสู่การเสวนา การคืนดี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อนำมนุษยชาติในโลกให้เป็นพี่น้องใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

            ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงประทับกับประชากรของพระองค์ และทรงยื่นพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์ เพื่อทรงเยียวยารักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามอันโหดร้ายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทรงฟื้นฟูชีวิตจิตใจของพวกเขาด้วยพระพรของพระองค์ ให้พวกเขามีความหวัง ท่ามกลางความทุกข์ยากและการทดลองอันโหดร้าย

            ขอให้พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติภาพ และความรักมาถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและขอให้พระสิริมงคลของพระองค์ได้ปรากฏเจิดจ้าไปทั่วโลกพิภพด้วยเทอญ อาแมน

ข้าแต่พระบิดา….วันทามารีย์…พระสิริรุ่งโรจน์…


.