วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ประชุมกรรมการ แผนกคริสตศาสนธรรม (ประชุมออนไลน์)

แผนกคริสตศาสนาธรรม (คำสอน) ระดับชาติ  ปกติมีการประชุมคณะกรรมการ  ปีละ 2 ครั้ง  (ในปลายเดือนมกราคม และกรกฎาคม)   สำหรับปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เราสามารถประชุมได้ครั้งเดียว  คือ 19-21 กรกฎาคม 2021

            เย็นวันที่ 19 กรกฎาคม  ประชุมกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  (NCC) ผู้ร่วมประชุม 10 คน   โดยใช้ออนไลน์   ซิสเตอร์ เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ   เป็นผู้ดำเนินการประชุม อย่างดี (16.30 น.-18.00 น) ที่น่าประชาสัมพันธ์แก่ท่านคือ

1.  คำสอนภาคฤดูร้อน (22 มีนาคม -30 เมษายน 2021 )ที่ผ่านมา  มีการอบรมเฉพาะชั้นปี 2 จำนวน 24 คน  และชั้นปี 3 จำนวน 21 คน ต้องใช้การอบรมระบบซูม ออนไลน์  ปีหน้า จะพยายามจัดอบรม ทั้ง 3 ชั้น

2.  นักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  พักที่ศูนย์ ปีนี้ มี 19 คน เป็นชั้นปี 1 = 4 คน, ปี 2 = 2 คน,  ปี 3 = 8  คน  และปี 4 = 5 คน  จาก 9 สังฆมณฑล

            วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม  มีคณะกรรมการจาก 11 สังฆมณฑล จำนวน  25 คน  คุณพ่อเปรมปรี   วาปีโส   ผู้อำนวยการ  (จากสังฆมณฑลนครราชสีมา)   ดำเนินการประชุม    รายงานกิจการที่ได้ทำ ในรอบ 6 เดือน ( มกราคม – มิถุนายน 2021 )  ซิสเตอร์ เพ็ชรรัตน์ รายงาน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

            อ.สุดหทัย  นิยมธรรม  จากวิทยาลัยแสงธรรม  รายงาน  ที่สามารถแบ่งปัน คือ

1. นักศึกษา ปีนี้     ชั้น ปี 1 (รุ่นที่ 22)   มีจำนวน 10 คน ชั้นปี 2 (รุ่นที่ 21) มีจำนวน 7 คน

                             ชั้นปี 3  (รุ่นที่ 20)  มีจำนวน 8 คน ชั้นปี 4  (รุ่นที่ 19) มีจำนวน  6 คน

                             ชั้นปี 5  (รุ่นที่ 18)  มีจำนวน 10 คน  กำลังฝึกสอน

2.  นักศึกษา  รุ่นที่ 17  (หลักสูตร 5 ปี)  สำเร็จศึกษา 15 คน

3.  บัณทิตสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  รุ่นที่ 16 -17 ได้รับ  ใบประกอบวิชาชีพครู ด้วย

            บ่ายวันที่  20 กรกฎาคม บิชอป ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ได้บรรยายหัวข้อ  การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย  ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน  เล่มใหม่ (ข้อ 394 – 400) ตั้งแต่ 14.00 น. – 17.00 น. ช่วยให้เราเห็นแนวทางการจัดหลักสูตรยิ่งขึ้น

            วันพุธที่ 21 กรกฎาคม (8.30 น. – 12.45 น.)

            คุณพ่อ เปรมปรี   วาปีโส  ดำเนินการประชุมให้แต่ละสังฆมณฑล  รายงาน  สิ่งที่ได้กระทำในรอบ 6 เดือนแรก  ของทั้ง 10  สังฆมณฑล   ศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอล  สองคอน    และคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

            ทำให้เข้าใจว่า  แม้โควิด 19 ทำให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดค่ายคำสอนได้ตามปกติ  แต่บางแห่งได้พยายามจัดแบบแยกกลุ่ม  และใช้การสอนคำสอนแบบออนไลน์

            สังฆมณฑลสุราษฎร์  จะส่ง  คุณพ่อ  ยุทธการ  กอบวัฒนกุล  ไปเรียนด้านคำสอน  ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน  กรุงโรม

            คณะพระหฤทัยฯ ส่งซิสเตอร์  กัญญพัชร์   เทพสมพร  ไปเรียนด้านคำสอนที่  กัสเตล กันดอลโฟ (Castel Gandolfo)  เดินทางไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2021

            –  เราได้พิจารณา  แผนงาน  ปี ค.ศ. 2022 – 2026  เราจะรอสมัชชาของแต่ละสังฆมณทล

            –  โครงการสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม  ระหว่าง 14 -18 กุมภาพันธ์ 2022 ที่เชียงราย

            –  การเลือกผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ  วาระใหม่ (กรกฎาคม 2021-กรกฎาคม  2024)

คุณพ่อ เปรมปรี  วาปีโส   จากโคราช      เป็นผู้อำนวยการ (ต่อ)

คุณพ่อ  นุพันธ์  ทัศมาลี   จากจันทบุรี   เป็นรองผู้อำนวยการ คนใหม่

            ขอบใจทุกคนที่เห็นความสำคัญ  และร่วมงานคำสอน  ได้ร่วมประชุมกรรมการครั้งนี้  มีสมาชิกใหม่  คือ คุณพ่อ วรเมธ  มาหนู  (ท่าแร่)  คุณพ่อ กำจัด  เสาะถ่าน (อุดร)   และเซอร์  กราเซีย  ธุถาวร  (ศูนย์เซนต์ปอล)  ขอต้อนรับด้วยความยินดี นะครับ  เรามี  คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย  ให้ศึกษางานของเรา

            ขอบใจ คุณ บุญหลาย ที่ช่วยด้านเทคนิค  ทำให้การประชุมครั้งนี้  ราบรื่น

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

21 กรกฎาคม 2021

(เวลา 20.45 น.)