วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

VTR พิธีมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิก