Monday, 4 July 2022

คำสอนพระสันตะปาปาฟรานซิส

การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย ณ บริเวณลานวัด (Hosh al-Bieaa) ในเมืองโมซุล ประเทศอีรัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
การพบกับบิชอป บาดหลวง นักบวช ผู้ถวายตัว เณร และครูคำสอน คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ อาสนวิหารแม่พระแห่งความรอด ณ กรุงแบกแดด วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ สนามกีฬาฟรานโซ ฮารีรี (Franso Hariri) แห่งเมืองอัรบีล (Erbil) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
การเสด็จเยือนประเทศอิรักของพระสันตะปาปาฟรานซิส [5-8 มีนาคม 2021]
คำปราศรัยของพระสันตะปาปา “ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus)” ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองการากอซ (Qaraqosh) ประเทศอีรัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021
การเข้าเฝ้าทั่วไป (General Audience) วันที่ 3 มีนาคม 2021 ณ ห้องสมุดวาติกัน
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2021 จากห้องสมุดวาติกัน
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันที่ 25 มกราคม 2021 การทำวัตรเย็นครั้งที่สอง
บทเทศน์ของพระสันตะปาปา ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 วันอาทิตย์เฉลิมฉลอง “พระวาจาของพระเจ้า” พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus) วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021 จากห้องสมุดวาติกัน
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) การสอนคำสอนวันพุธที่ 20 มกราคม 2021 จากหอสมุดวาติกัน
ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) ของวันที่ 17 มกราคม 2021 ณ หอสมุดแห่งสันตะสำนัก
การเข้าเฝ้าแบบทั่วไป (General Audience) วันที่ 13 มกราคม 2021 ณ หอสมุดแห่งสันตะสำนัก