Wednesday, 25 May 2022

คำสอนพระสันตะปาปาฟรานซิส

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับวันผู้สูงอายุสากล (ครั้งที่สอง) วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
สมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พี่น้องชาวพุทธและชาวคริสต์: ยืนหยัดด้วยกันในความยืดหยุ่นแห่งความหวัง สาส์นวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2565/ค.ศ. 2022 นครรัฐวาติกัน
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิก
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส “มูลนิธิแห่งสันตะสำนักการศึกษาอันสำคัญยิ่งยวด” (Pontifical Foundation Gravissimum Educationis)
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันสมโภชทูตสวรรค์แจ้งข่าวในโอกาสการยกถวายมนุษยชาติ โดยเฉพาะยูเครนและรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส
สมณลิขิตจากพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงบรรดาบิชอปประมุขพระศาสนจักรเพื่อการยกถวายแด่พระหฤทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
“จงประกาศพระวรสาร” – การปฏิรูป PRAEDICATE EVENGELIUM หลังจาก 9 ปี พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปฏิรูปโรมันคูเรียโดยมุ่งไปที่การประกาศพระวรสารและบทบาทของฆราวาส
ธรรมนูญ “จงประกาศพระวรสาร” การปฏิรูปของโรมันคูเรีย “Praedicate Evangelium”
การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบทั่วไป (General audience) วันพุธที่ 2 มีนาคม 2022
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
สำหรับยูเครน ภาวนาเพื่อสันติภาพ โดย โป๊ปฟรันซิส
สมณลิขิตของพระสันตะปาปาฟรานซิส “COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE” การชำระกฎหมายบางมาตราของประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (CIC) และของประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก (CCEO)
สมณลิขิตของพระสันตะปาปาฟรานซิส “การรักษาความเชื่อ – Fidem Servare” ปรับปรุงโครงสร้างภายในสมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรม
สมณลิขิตจากพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงอาร์ชบิชอป ริโน ฟิสิเกลลา (Archbishop Rino Fisichella) สมณมนตรีแห่งสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารยุคใหม่ สำหรับปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025
นครรัฐวาติกันประกาศคำขวัญปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 2025 “การจาริกแสวงบุญแห่งความหวัง” (Pilgrims of Hope)
บทเทศน์ วันฉลองการถวายองค์พระกุมารในพระวิหาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2021
การแต่งตั้งศาสนบริการฆราวาสชายและหญิงในวันอาทิตย์แห่งพระวาจา
ค้นหาเอกภาพคริสตชน ต้องเดินทางด้วยกัน
สมเด็จพระสันตะปาปา: ขอให้เราทุกคนเข้าร่วมสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน