Monday, 4 July 2022

เรื่องมาใหม่/ข่าวประชาสัมพันธ์

29 เมษายน ระลึกถึงนักบุญ กาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ( St. Catherine of Siena ; Virgin & Doctor, memorial )
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานแก่คณะนักวิจัยสากลเกี่ยวกับโครงการการศึกษาคาทอลิก
คำปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรานซิส “มูลนิธิแห่งสันตะสำนักการศึกษาอันสำคัญยิ่งยวด” (Pontifical Foundation Gravissimum Educationis)
ครอบครัวแห่งแสงสว่างในพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า EP.2 (พากย์ไทย 4.27 นาที)
ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร EP.7 (พากย์ไทย – 3.46 นาที)
ก้าวไปด้วยกัน EP.1 (พากย์ไทย – 3.42 นาที)
การเป็นเพื่อนร่วมทางกับความอ่อนแอ EP.9 (พากย์ไทย-3.42 นาที)
เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ (พากย์ไทย 1.53 นาที)
ชีวิตจิต แห่งการสมรสและครอบครัว EP.10 (พากย์ไทย – 5 นาที)
ช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 15 เมษายน 2022)
ประมวลภาพสัมมนาบุคลากร 2022
บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันสมโภชทูตสวรรค์แจ้งข่าวในโอกาสการยกถวายมนุษยชาติ โดยเฉพาะยูเครนและรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
ประกาศด่วนพิเศษจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมวจนะพิธีกรรมกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อยกถวายมนุษยชาติโดยเฉพาะประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียอย่างศักดิ์สิทธิ์แด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส
สมณลิขิตจากพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงบรรดาบิชอปประมุขพระศาสนจักรเพื่อการยกถวายแด่พระหฤทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พระสันตะปาปาฟรานซิสประชุมหารือผ่านทาง “video conference” กับพระอัครอัยกาคีริล (Kirill)ประมุขออร์ธอด็อกซ์แห่งกรุงมอสโคเพื่อการแสวงหาแนวทางในการป้องกันการรุกรานผู้อื่นด้วยมิติศาสนา
ผลของความรัก (พากย์ไทย 3.49 นาที)
“จงประกาศพระวรสาร” – การปฏิรูป PRAEDICATE EVENGELIUM หลังจาก 9 ปี พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปฏิรูปโรมันคูเรียโดยมุ่งไปที่การประกาศพระวรสารและบทบาทของฆราวาส
ธรรมนูญ “จงประกาศพระวรสาร” การปฏิรูปของโรมันคูเรีย “Praedicate Evangelium”
การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาแบบทั่วไป (General audience) วันพุธที่ 2 มีนาคม 2022