วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

เรื่องมาใหม่/ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรมมอบประกาศรับรองวัดคาทอลิกอย่างเป็นทางการ
คณะผู้เข้าร่วมเสวนา Buddhist – Christian Colloquium เยี่ยมชมความงดงามของการนับถือศาสนาในประเทศไทย เยือนวัดพุทธและเข้าคำนับพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์
การเสวนาเชิงวิชาการ ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ความเห็นอกเห็นใจ (Karuna) และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape)
สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในวโรกาสรำลึกถึงวันคนยากจนโลก ครั้งที่ 7
สรุปภาพรวม สมณสาส์นเตือนใจ “ขอสรรเสริญพระเจ้า” (Laudate Deum)
ประกาศสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย รณงค์เพื่อขอให้คริสตชนร่วมสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ
เพื่อซีนอด-ตุลาคม 2023 (พากย์ไทย 1.48 นาที)
สารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
ความท้าทายสำหรับบรรดาบิชอปในประเทศไทย (แปลจากการแบ่งปันของสมณทูต)
พระสมณทูต พบ บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกไทย พร้อมให้การแบ่งปันในหัวข้อ “ความท้าทายสำหรับบรรดาบิชอปประเทศไทย”
เพื่อผู้ที่อยู่ชายขอบสังคม – กันยายน 2023 (พากย์ไทย 1.38 นาที)
24 สิงหาคม ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (St Bartholomew, Apostle, feast.)
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 20-08-2023 “พระเจ้ามิทรงกีดกันเรายามที่เราภาวนารบเร้าพระองค์” (มธ 15:21-28)
ครม.เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมใน 21 จังหวัด รวม 49 แห่ง
สมณลิขิตของพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงบรรดาสมณะศาสนบริกรแห่งสังฆมณฑลกรุงโรม
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศแต่งตั้งบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี รับตำแหน่งประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
13 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญอันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์ นักปราชญ์ (St. Anthony of Padua, Priest & Doctor, memorial)
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 28-05-2023 “มิสซาสมโภชพระจิตเจ้า”
มอบสาส์นวันวิสาขบูชาและเสวนาความร่วมมือ
อ่านสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน แด่พี่น้องมุสลิม สาส์นสำหรับเดือนรอมฎอน และวันอีดิลฟิฏร์ ฮ.ศ.1444 /ค.ศ. 2023